مقاله فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture...