مقاله پارامترهای کلیدی موثر بر توسعه انرژی بادی ساحلی: منطقه دریای شمال آلمان (2022 الزویر)

مقاله اثرات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز از طریق سرمایه انسانی سبز، دانش زیست محیطی (2022 الزویر)

مقاله ارتباط ویژگی های اوتیستیک میان والدین و کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و عادی (2022 الزویر)

مقاله یادگیری کلامی، حافظه کاری و توجه/هوشیاری از فنوتیپ های کاندید افسردگی دوقطبی II (2022 الزویر)

مقاله پیوستگی پایداری در استراتژی سازمانی، مدیریت سبد پروژه و مدیریت پروژه. چارچوبی مفهومی (2022 الزویر)

مقاله ابعاد جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت های با تکنولوژی پیشرفته و تکنولوژی پایین (2022 الزویر)