مقاله فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان
عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

هدف از مطالعه

بررسی ادبیات موجود

چارچوب نظری

روش

نمونه برداری

ابزارها

روند انتشار و جمع آوری داده ها

نتایج

ویژگی پاسخ دهندگان

ارزیابی برازش مدل

تجزیه و تحلیل داده: اعتبارسنجی معادلات ساختاری مدل از مدل های ارائه شده و مقایسه این ها

مدل مفروض شده

H1: تاثیر مثبت اثربخشی مربیان (TE) بر مهارت های نرم کارکنان (SS)

H2: تاثیر مستقیم مهارت های نرم (SS) بر عملکرد کاری کارکنان (WP)

H3: تاثیر مثبت روش آموزش (TM) بر کسب مهارت های نرم (SS) کارکنان

نتیجه گیری

محدودیت

مفاهیم مطالعه

Iمفاهیم نظری

II پیامدهای روش

III مفاهیم در فرهنگ و زمینه توسعه سازمانی

IV مفاهیم برای تحقیقات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In the world of business skills training, employees’ skills can be generally divided into two main categories: hard skills and soft skills. For organization to wax stronger and competitive in the business environment today, employees need to possess soft skills in addition to hard skills. The purpose of this study is twofold: first, to examine the direct influence of both training methodology and trainers’ effectiveness on soft skills acquisition, followed by identifying soft skill competencies and their influence on employees’ work performance. The study was designed to use a survey research method in studying the effects of soft skills on employee work performance. The units of analysis were the selected managers and executives of a few Malaysian-based companies. Random sampling procedures were carried out in 10 different Malaysian companies, which consisted of about 1200 soft skills trainees, from which 260 participants were selected. The findings revealed that the model of trainer effectiveness and training methodology factors have provided a reasonable explanation for the influence of soft skill acquisition which is the latent variables. The model also revealed that soft skill acquisition positively influenced employees’ work performance. The authors recommend need for employers to restructure the methodology for training employees on soft-skills. It is also recommend that, corporate institutions need to adopt ‘time-spaced learning’ training method in order to circumvent the hindrances associated with training transfer.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در دنیای آموزش برای مهارت های کسب و کار، به طور کلی مهارت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود: مهارت های سخت و مهارت های نرم . برای اینکه سازمانی در محیط کسب و کار به صورت قوی تر و رقابتی ظاهر شود، کارمندان باید علاوه بر مهارتهای نرم بر مهارت های سخت نیز تسلط داشته باشند. هدف از این مطالعه دو قسم است: اول، بررسی اثرات مستقیم هر دو روش آموزش و اثربخشی در کسب مهارت های نرم ، سپس شناسایی شایستگی مهارت نرم و تاثیر آنها برروی عملکرد کاری کارکنان. این مطالعه به گونه ای طراحی شده است که در آن از روش تحقیق پیمایشی در مطالعه اثرات مهارت های نرم بر روی عملکرد کاری کارکنان استفاده شود. واحدهای تجزیه و تحلیل نیز مدیران و مجریان انتخاب شده چند شرکت مستقر در مالزی هستند. روش نمونه گیری تصادفی در 10 شرکت مختلف مالزی انجام گرفت که این شرکت ها شامل حدود 1200 آموزش مهارت های نرم از 260 شرکت کنندگان انتخاب شده بودند. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر مربی و روش آموزش توضیح منطقی برای اثربخشی کسب مهارت های نرم هستند. این مدل همچنین نشان داد که کسب مهارت نرم بر عملکرد کاری کارکنان اثری مثبت دارد. نویسندگان به کارفرمایان توصیه می نمایند که این روش را برای آموزش کارکنان به مهارت نرم بازسازی نمایند. هم چنین توصیه می کنند که موسسات شرکت های بزرگ باید روش آموزش “یادگیری فاصله دار ” را یاد بگیرند تا از پس موانع مرتبط با انتقال آموزش بربیایند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  بررسی حوزه آسیا اقیانوسیه – Asia Pacific Management Review
کلمات کلیدی   آموزش، روش شناسی، اثربخشی آموزش، کسب مهارت های نرم افزاری، عملکرد کار، یادگیری زمان-فضا
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی و روابط کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید