مقاله تاثیر روانی کووید19 (2022 الزویر)

مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن موضوعات و جهت های تحقیق برای تحقیقات آینده (2021 الزویر)