مقاله ارزیابی میزان اهمیت گونه های گیاهی راش در جنگل های ایران (مطالعه موردی: منطقه ناو اسالم، استان گیلان) (2012 Irjabs)

مقاله مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین (2002 اسپرینگر)