مقاله کارآفرینی صنعتگر (2019 امرالد)

    عنوان فارسی مقاله کارآفرینی صنعتگر: یک سوال از ساختار شخصیت؟ عنوان انگلیسی مقاله Artisan entrepreneurship: a question of personality structure? فهرست مطالب...