مقاله تغییر اقلیم (2018 الزویر)

    عنوان فارسی مقاله تغییر اقلیم عنوان انگلیسی مقاله Climate Change فهرست مطالب I. مقیاس اکولوژیکی a. پستانداران دریایی در مناطق قطبی b....

مقاله مقایسه و ارزیابی GCM های چندگانه، ریزمقیاس نمایی آماری و روشهای هیدرولوژیکی در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر روانابها (2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مقایسه و ارزیابی GCM های چندگانه، ریزمقیاس نمایی آماری و روشهای هیدرولوژیکی در مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر روانابها عنوان انگلیسی...