مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا (2019 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا
عنوان انگلیسی مقاله Spatial and temporal patterns of drought in Zambia
فهرست مطالب چکیده:

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

1.2 منطقه مورد مطالعه

2.2 منابع داده

3.2 تحلیل داده ها

3. نتایج

1.3. چرخه فصلی بارندگی

2.3 شاخص بارش استاندارد شده (SPI)

3.3. تکامل روزهای خشک متوالی (CDD)

4.3 الگوهای گردش جوی

4. بحث

5 نتیجه گیری

منابع

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Drought acutely affects economic sectors, natural habitats and communities. Understanding the past spatial and temporal patterns of drought is crucial because it facilitates the forecasting of future drought occurrences and informs decision-making processes for possible adaptive measures. This is especially important in view of a changing climate. This study employed the World Meteorological Organization (WMO)-recommended standardized precipitation index (SPI) to investigate the spatial and temporal patterns of drought in Zambia from 1960 to 2016. The relationship between the occurrence of consecutive dry days (CDD; consecutive days with less than 1 mm of precipitation) and SPI was also investigated. Horizontal wind vectors at 850 hPa during the core of the rainy season (December–February) were examined to ascertain the patterns of flow during years of extreme and severe drought; and these were contrasted with the patterns of flow in 2007, which was a generally wet year. Pressure vertical velocity was also investigated. Based on the gamma distribution, SPI successfully categorized extremely dry (with a SPI value less than or equal to –2.0) years over Zambia as 1992 and 2015, a severely dry (–1.9 to –1.5) year as 1995, moderately dry (–1.4 to –1.0) years as 1972, 1980, 1987, 1999 and 2005, and 26 near normal years (–0.9 to 0.9). The occurrence of CDD was found to be strongly negatively correlated with SPI with a coefficient of –0.6. Further results suggest that, during wet years, Zambia is influenced by a clockwise circulating low-pressure zone over the south-eastern Angola, a second such zone over the northern and eastern parts, and a third over the Indian Ocean. In stark contrast, years of drought were characterized by an anti-clockwise circulating high-pressure zone over the south-western parts of Zambia, constraining precipitation activities over the country. Further, wet years were characterized by negative pressure vertical velocity anomalies, signifying ascending motion; while drought years were dominated by positive anomalies, signifying descending motion, which suppresses precipitation. These patterns can be used to forecast drought over Zambia and aid in strategic planning to limit the potential damage of drought.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

خشکسالی به واقع بخش های اقتصادی، زیستگاه های طبیعی و جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت الگوهای مکانی و زمانی سابق خشکسالی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا پیش بینی وقوع خشکسالی در آینده را تسهیل نموده و فرایندهای تصمیم گیری برای اقدامات سازگارانه احتمالی را آگاهانه می سازد. این مسئله بخصوص از دیدگاه یک اقلیم درحال تغییر حائز اهمیت است. در این مطالعه از شاخص بارندگی استاندارد (SPI) توصیه شده توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) برای بررسی الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا از 1960 تا 2016 استفاده گردید. رابطه بین وقوع روزهای خشک متوالی (CDD؛ روزهای متوالی با کمتر از 1 میلی متر بارندگی) و SPI نیز بررسی شد. بردارهای افقی باد در hPa 850 طی مرکز فصل بارانی (دسامبر-فوریه) برای اطمینان از الگوهای جریان حین سال های خشکسالی شدید، بررسی گردیدند؛ و از اینرو با الگوهای جریان در سال 2007 که یک سال بارانی محسوب می شود، مقایسه شدند. سرعت عمودی فشار نیز بررسی شد. براساس توزیع گاما، SPI با موفقیت سال های فوق العاده خشک (با شاخص SPI کمتر یا برابر با 0/2-) در زامبیا یعنی سال های 1992 و 2015، یک سال شدیداً خشک (9/1- تا 5/1-) یعنی 1995، سال های نسبتاً خشک (4/1- تا 0/1-) یعنی سال های 1972، 1980، 1987، 1999 و 2005، و 26 سال تقریباً معمولی (9/0- تا 9/0) را طبقه بندی نمود. مشخص شد که وقوع CDD همبستگی قوی و منفی با SPI با ضریبی برابر با 6/0- دارد. نتایج دیگر نیز نشان دادند که حین سال های بارانی، زامبیا تحت تأثیر یک ناحیه کم فشار ساعتگرد بر فراز جنوب شرق آنگولا، یک ناحیه مشابه دیگر بر فراز قسمت های شمالی و شرقی، و یک ناحیه دیگر مشابه بر فراز اقیانوس هند می باشد. بطور کاملاً عکس، سال های خشک با یک ناحیه پرفشار پادساعتگرد بر فراز قسمت های جنوب غربی زامبیا مشخص شدند که مغایر فعالیت های بارندگی بر فراز کشور بود. علاو بر این، مشخصه سال های بارانی، ناهنجاری های سرعت عمودی فشار منفی بود که دال بر حرکت صعودی می باشد؛ درحالیکه سال های خشک با غلبه ناهنجاری های مثبت همراه بودند که حاکی از حرکت نزولی و ممانعت از بارندگی می باشند. این الگوها را می توان برای پیش بینی خشکسالی در زامبیا و کمک به برنامه ریزی راهبردی جهت محدود کردن آسیب بالقوه خشکسالی مورد استفاده قرار داد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2019
ناشر اسپرینگر
مجله  مجله سرزمین خشک – Journal of Arid Land
کلمات کلیدی انگلیسی standardized precipitation index – patterns of drought – consecutive dry days – vertical velocity – gamma distribution – rainfall
کلمات کلیدی  شاخص بارندگی استاندارد شده، الگوهای خشکسالی، روزهای خشک متوالی، سرعت عمودی، توزیع گاما، باران
 صفحات مقاله انگلیسی 12
صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته جغرافیا
مناسب برای گرایش آب و هوا شناسی، مخاطرات آب و هوایی، تغییرات آب و هوایی اقلیمی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته جغرافیا (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید