مقاله مکانیزم عمل دیوار‌های آب بند در کاهش آپلیفت سازه های زیرزمینی بزرگ ناشی از روانگرایی خاک (2006 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مکانیزم عمل دیوار‌های آب بند در کاهش آپلیفت سازه های زیرزمینی بزرگ ناشی از روانگرایی خاک
عنوان انگلیسی مقاله Working mechanism of cutoff walls in reducing uplift of large underground structures induced by soil liquefaction
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مدل المان محدود

2.1. مدل فیزیکی

2.2. مدلسازی مواد و مشخصات

2.3. شبکه المان محدود و شرایط مرزی

2.4. وارد کردن حرکات زلزله

3. مکانیزم آپلیفت و مکانیزم عمل دیوار‌های آب بند

3.1. اثرات دیوار‌های آب بند

3.2. اثرات دیوار‌های آب بند تحت بزرگی‌های مختلف نوسانات زلزله

3.3 مکانیزم‌ها

4. پارامترهای طراحی دیوار

4.1. فشار فعال بر روی دیوارهای آب بند در حین زلزله

4.2. اثرات موقعیت‌های دیوارهای آب بند جانبی

4.3. اثرات مدول و ضخامت دیوار آب بند

4.4. اثرات نفوذپذیری دیوار آب بند

5. نتایج و بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The uplift of large underground structures in saturated liquefiable soils under strong earthquake loadings may induce severe damages to the structures. Various mitigation procedures have been proposed to alleviate such damage, among which installation of cutoff walls next to underground structures was found to be effective. However, the working mechanism of cutoff walls in alleviating uplift of underground structures and the corresponding design parameters are still not clear. The liquefaction induced uplift behaviour of a subway tunnel in saturated sandy deposit over a layer of non-liquefiable soils and the working mechanism of cutoff walls for uplift mitigation purpose were investigated using the fully coupled dynamic finite element code DIANA Swandyne-II. A generalized plasticity model capable of simulating both cyclic liquefaction and pressure dependency of soils was used to model the sandy deposit. It is found that the small effective unit weight of underground structures, the development of excess pore pressure and the flow of liquefied soils were the sufficient and necessary conditions for underground structures to uplift during earthquakes. Cutoff walls could restrain the flow or deformation of liquefied soils and inhibit the uplift of underground structures but they could not necessarily prevent the liquefaction of the enclosed soils. After earthquake loadings, underground structures might settle due to the consolidation of soils and cutoff walls could also reduce the magnitude of settlement. The design parameters of cutoff walls, including the acting lateral pressure, the position, the stiffness and the permeability of cutoff walls, were also analyzed, the findings of which, together with the unveiled working mechanism, would be relevant for the design of cutoff walls for uplift mitigation purpose.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

آپلیفت سازه‌های زیرزمینی بزرگ در خاک‌های با قابلیت روانگرایی اشباع تحت بارهای زلزله قوی ممکن است صدمات زیادی را به سازه‌های وارد کند. روش‌های کاهنده مختلفی برای کم کردن چنین صدماتی پیشنهاد شده است که در بین آن‌ها نصب دیوار‌های آب بند در جوار سازه‌های زیرزمینی موثر است. با این حال، مکانیزم عمل دیوار‌های آب بند در کاهش آپلیفت سازه‌های زیرزمینی و پارامترهای طراحی مربوطه همچنان شفاف نیست. رفتار آپلیفت ناشی از روانگرایی یک تونل مترو در یک آبرفت شنی اشباع در بالای یک لایه خاک غیر روانگرا و مکانیزم عمل دیوار‌های آب بند به منظور کاهش آپلیفت با استفاده از کد المان محدود دینامیک جفت شده کامل DIANA Swandyne-II بررسی شده است. یک مدل پلاستیسیته کلی که قادر به شبیه سازی روانگرایی چرخه ای و وابستگی فشار خاک است، برای مدلسازی ته نشینی ماسه ای استفاده شده است. دریافتیم که وزن واحد موثر کوچک سازه‌های زیرزمینی، افزایش فشار منفذی مازاد و جریان خاک‌های روانگرا شرایط لازم و کافی برای آپلیفت سازه‌های زیرزمینی در طول زلزله است. دیوار‌های آب بند می‌توانند از جاری شدن یا تغییرشکل خاک‌های روانگرا جلوگیری کند و مانع آپلیفت سازه‌های زیرزمینی می‌شود اما نمی‌توانند لزوما از روانگرایی خاک‌های محصور شده جلوگیری کنند. بعد از بارگذاری زلزله، سازه‌های زیرزمینی ممکن است به دلیل تحکیم خاک دچار نشست شوند و دیوار‌های آب بند می‌توانند بزرگای نشست را کاهش دهند. پارامترهای طراحی دیوار‌های آب بند، ازجمله فشار جانبی فعال، موقعیت، سختی و نفوذپذیری دیوار‌های آب بند نیز تحلیل شدند، و یافته‌های آن‌ها همراه با مکانیزم عمل آشکار شده، می‌توانند برای طراحی دیوار‌های آب بند به منظور کاهش آپلیفت، مرتبط است.

سال انتشار 2006
ناشر الزویر
مجله  کامپیوترها و ژئوتکنیک – Computers and Geotechnics
کلمات کلیدی  سازه های زیرزمینی بزرگ، زلزله، روانگرایی، آپلیفت، دیوار‌های آب بند، مکانیزم، پارامترهای طراحی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه، خاک و پی و زلزله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید