مقاله استخراج مایع سیلابی روغن از بارو با کمک انرژی فراصوتی (2013)

عنوان فارسی مقاله استخراج مایع سیلابی روغن از بارو با کمک انرژی فراصوتی
عنوان انگلیسی مقاله Ultrasound Assisted Supercritical Fluid Extraction Of Oil From Baru (Dipteryx Alata Vogel)
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد شیمیایی

آماده کردن نمونه

توصیف نمونه

استخراج Soxhlet

استخراج مایع فوق بحرانی (SFE)

تنظیم منحنی استخراج کلی

ازیابی عصاره

نتایج و بحث

توصیف نمونه

آزمایش های CO2 فوق بحرانی

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Brazil has a large number of native forest species and fruits, and some of them proved to be good sources of nutrients, such as baru. The cumbaru or baru (Dipteryx alata Vogel) is an important leguminous tree species from the Brazilian Cerrado. The oil extracted from the baru seeds has a high content of oleic and linoleic acid, which is widely used in pharmaceutical and food industries. The objective of this study was to obtain extracts of baru using supercritical fluid extraction with CO2 (SFE) assisted by ultrasound (US). About 500 g of baru seed were separated from the pulp and grounded. The seed were characterized in terms of proximate composition and fatty acids profile of the extracted oil by the Bligh and Dyer method. The SFE experiments were performed at temperature of 45 ± 3°C, pressure of 20 ± 0.5 MPa and CO2 flow rate of 0.5 ± 0.1 kg/h. To study the influence of ultrasonic waves in the extraction rate and yield, extractions were performed with and without ultrasound at power of 360 W. The moisture content of the baru seeds was 7.5 %, and the extracted oil showed a predominant presence of unsaturated fatty acids. The yield obtained in first hour of extraction without ultrasound was of 13 % (kg extract /kg sample) while the yield obtained at the same time for the ultrasound at 360 W SFE were near 24 %. The kinetics extraction curve for the US assisted extraction showed a shorter constant extraction rate period (tCER) compared to extraction without ultrasound. The global yield for the SFE experiments with and without ultrasound was 37.45 % and 36.37 %, respectively. These values are similar to total lipids obtained by the Bligh and Dyer method (35 %), which indicates that SFE-CO2 is effective for the extraction of lipids from baru seeds.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

برزیل تعداد زیادی گونه و میوه جنگلی دارد، و برخی از آن ها اثبات کرده اند که منابع خوبی از مواد غذایی به شمار می روند، نظیر بارو. کومبارو یا بارو گونه درختان بقولاتی مهمی هستند که از Cerrado ی بزریلی آمده اند. روغن استخراج شده دانه های بارو محتوای بالایی از اولئیک اسید و لینولئیک اسید دارد که کاربرد گسترده ای در صنایع دارویی و غذایی پیدا کرده است. هدف این مطالعه به دست آوردن عصاره هایی از بارو با استفاده از استخراج عصاره های بارو با استفاده از استخراج مایع فوق بحرانی (سیلابی) با (CO (SFE با کمک استخراج سیال فوق بحرانی بود. حدود 500 گرم از دانه های بارو از پالپ جدا شده و به عنوان پایه در نظر گرفته شدند. دانه ها از نظر ترکیب مستقیم و نمایه اسیدهای چرب روغن استخراج شده با روش Bligh و Dyer توصیف شدند. آزمایش های SFE در دمای3±45 درجه سانتیگراد، فشار MPa 5/0±20 و نرخ جریان Co2 به میزان kg/h 1/0±5/0 انجام شدند. برای مطالعه تأثیر موج های فراصوتی در نرخ و حاصل استخراج، استخراج ها با و بدون فراصوت با توان 360 وات انجام شدند. محتوای رطوبت دانه های بارو 5/7 درصد بود و روغن استخراج شده نشان دهنده وجود نافذ اسیدهای چرب اشباع نشده بود. حاصل به دست آنده در سال اول استخراج بدون فراصوت 13 درصد بود (کیوگرم عصار / کیلوگرم نمونه) در حالی که محصول به دست آمده در همان زمان برا فراصوت در W SFE 360 نزدیک 24 درصد بود. منحنی استخراج کینتیک (جنبش شناسی) برای استخراج با کمک فراصوت نشان دهنده دوره نرخ استخراج ثابت کوتاه تری (t) در مقایسه با استخراج بدون فراصوت بود. حاصل کلی با آزمایش های SFE با و بدون فراصوت به ترتیب 45/37 درصد و 37/36 درصد بود. این مقادیر مشابه با لیپیدهای مجموعی بودند که با روش Bligh و (Dyer (35% به دست آمده بودند که نشان می دهد که SFE – COCER برای استخراج لیپیدها از دانه های بارو کارآمد و موثر است.

سال انتشار 2013
مجله   کنفرانس Iberoamerican در مورد مایعات فوق بحرانی
کلمات کلیدی  بارو، کومبارو، محصول، استخراج فوق بحرانی و فراصوت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته صنایع غذایی
مناسب برای گرایش فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی و زیست فناوری مواد غذایی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته صنایع غذایی

دیدگاهتان را بنویسید