مقاله رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدهای تحقیق و توسعه (2017 تیلور و فرانسیس)

عنوان فارسی مقاله رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش و نوآوری: یک مطالعه تجربی در واحدهای تحقیق و توسعه
عنوان انگلیسی مقاله Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units
فهرست مطالب 1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

3. فرضیات و توسعه مدل

4. روشها و نمونه

1. 4 اندازه گیری متغیر

5. تحلیل داده ها و نتایج

6. بحث و نتیجه گیری

ضمیمه

بخشی از متن مقاله انگلیسی The purpose of this paper is to examine the reciprocal relation between total quality management (TQM) and knowledge management (KM) and their impact on process and product innovation. The data were collected from a survey of 190 research and development (R&D) unit managers in Malaysia. Confirmatory factor analysis was used to assess the reliability and validity of the measurement model, and in the next step, structural analysis was performed to evaluate the research model. The results revealed that there is a reciprocal relationship between TQM and KM. Additionally, TQM and KM showed a positive association with process and product innovation. Regarding the controversy of the relationship between TQM and innovation, this study supports the positive association between TQM and innovation. This study is among the first studies which provide empirical evidence to a reciprocal relationship between TQM and KM. The analysis shows that R&D firms by implementing TQM alongside KM not only are able to manage their activities efficiently, but also are able to effectively perform in an innovative manner.
ترجمه بخشی از متن مقاله

هدف این مقاله، بررسی رابطه متقابل بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدیریت دانش (KM) و تاثیر آنها بر نوآوری فرایند و محصول است. داده های مورد نظر از بررسی 190 مدیر واحد تحقیق و توسعه (R&D) در مالزی جمع آوری گردید. از تحلیل عاملی تائیدی برای ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه گیری استفاده گردید، و در مرحله بعدی، برای ارزیابی مدل تحقیق، تحلیل ساختاری اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین TQM و KM رابطه متقابلی وجود دارد. به علاوه، نشان داده شد که بین TQM و KM با نوآوری فرایند و محصول، رابطه مثبتی وجود دارد. در مورد بحث راجع به ارتباط بین TQM و نوآوری، این مطالعه از رابطه مثبت بین TQM و نوآوری حمایت می کند. این مطالعه در میان اولین مطالعاتی جای دارد که مدارک تجربی دال بر رابطه متقابل بین TQM و KM ارائه می دهد. تحلیل نشان می دهد که شرکت های تحقیق و توسعه با پیاده سازی TQM در کنار KM نه تنها قادر به مدیریت کارآمد فعالیتهایشان هستند، بلکه همچنین می توانند کاررا به شیوه ای موثر و نوآورانه انجام دهند.

سال انتشار 2017
ناشر تیلور و فرانسیس
مجله  مدیریت کیفیت جامع – Total Quality Management
کلمات کلیدی  مدیریت کیفیت جامع، مدیریت دانش، نوآوری فرایند، نوآوری محصول، رابطه متقابل
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش سیاست های تحقیق و توسعه، نوآوری تکنولوژی، مدیریت دانش و مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید