مقاله تاثیر تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده فلسطین (2017 SSRN)

عنوان فارسی مقاله تاثیر تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در جهت ارتقای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده فلسطین
عنوان انگلیسی مقاله The Impact Of Interaction Between Audit Committee And Internal Audit Of Enhance The Corporate Governance At Listed Palestinian Companies
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. اهداف مطالعه

3. زمینه تحقیق و مرور ادبیات

1 – 2: تعامل کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی

2 – 2: حاکمیت شرکتی

2 – 3: طراحی مطالعه و فرضیه

4. طراحی مطالعه

3 – 1: مدل مطالعه

3 – 2: متغیرهای مطالعه

3 – 3: جمع آوری داده ها

5. تحلیل نتایج و بررسی فرضیه ها

4 – 1: یافته ها

4 – 2: بررسی فرضیه

4 – 3: نتایج و پیشنهادات

پیشنهادات

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – this paper aims to offer an empirical evidence about the effect of internal audit and audit committee interaction of enhance the corporate governance on listed Palestinian companies. Design/ methodology/ approach – a number of questionnaires were sent to chef internal audit executives of 44 listed Palestinian companies, and to enhance the depth of variables measurement tools the questionnaire was sent to 3 accounting professors and high experienced internal auditor at big Palestinian companies to take there feedback about the questions included in questionnaire. Finding – this paper found that the interaction between audit committee and internal audit have significant positively effect to enhance the corporate governance. And 97% of study sample agreed the direct line of access for internal auditor to audit committee that enhance the corporate governance, at the same percentage the sample was agree that the ( the review of internal audit work result, and plane of internal audit by the audit committee was effect the corporate governance). Value and contribution – to the best of the authors knowledge . this paper fill one of the major topics of auditing literature. This the interaction role between audit committee and internal audit as an institution of internal auditor IIA require. And to measure this interaction on corporate governance.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف – مقاله حاضر شواهد تجربی را درباره تاثیر تعامل حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی از ارتقاء حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده فلسطین ارائه می دهد.

طراحی، روش، رویکرد – چندین پرسش نامه به مدیران اجرایی حسابرسی داخلی 44 شرکت پذیرفته شده فلسطینی ارسال شد؛ و به منظور ارتقاء عمق ابزارهای اندازه گیری متغیرها، پرسش نامه به 3 نفر از اساتید حسابداری و حسابرسان داخلی باتجربه در شرکت های بزرگ فلسطینی فرستاده شد تا بازخورد آن ها درباره سوالات در پرسش نامه واردشود.

یافته – در این مقاله دریافته شد که تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی تاثیر مثبت بالقوه ای بر ارتقاء حاکمیت شرکتی دارد. 97% نمونه پژوهش نیز موافق دسترسی مستقیم حسابرس داخلی به کمیته حسابرسی بودند که این امر حاکمیت مشارکتی را بهبود می بخشد؛ درصد مشابهی نیز عقیده داشتند که بررسی نتایج حسابرسی داخلی و سطح حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی بر حاکمیت شرکتی تاثیر می گذارد.

ارزش و مشارکت – براساس دانش نویسنده ها، این مقاله یکی از موضوعات اصلی ادبیات حسابرسی را پوشش می دهد. این موضوع نقش تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان یک موسسه حسابرس داخلی IIA و اندازه گیری تاثیر این تعامل بر حاکمیت شرکتی است.

سال انتشار 2017
ناشر SSRN
کلمات کلیدی  تعامل حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، حاکمیت شرکتی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32
تعداد صفحات ترجمه مقاله 27
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی و حسابرسی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید