مقاله اثر یکنواختی آبیاری بر تجهیزات آبیاری (2002 Wrc)

عنوان فارسی مقاله اثر یکنواختی آبیاری بر تجهیزات آبیاری
عنوان انگلیسی مقاله The effect of irrigation uniformity on irrigation water requirements
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

ضرایب یکنواختی

ضریب یکنواختی

یکنواختی توزیع

یکنواختی آماری

یکنواختی نشر یا یکنواختی قطره چکانی

اهمیت یکنواختی توزیع

متدولوژی

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Irrigated agriculture is the largest user of water in South Africa. Due to the limited amount of water resources, the efficient and equitable use of water is of paramount importance. This can only be achieved through effective design, maintenance and management of irrigation systems. The uniformity with which an irrigation system applies water has an affect on the efficiency of the system. The uniformity of an irrigation system needs to be high to ensure that the majority of the crop receives an adequate amount of water. This is needed for fields to produce high yields and to have minimal nutrient loss due to deep percolation. The uniformity of application also plays an important role in determining water allocations and the gross amount of irrigation water to apply. The concept of uniformity and calculation thereof are presented in this paper. Results of research of the application uniformity of different irrigation systems in the sugar industry in five sugar-growing regions in South Africa will be discussed in this paper. From this study the average low-quarter distribution uniformity (DUlq) of centre pivot, dragline, micro-irrigation, floppy and semi-permanent sprinkler systems was 81.4%, 60.9%, 72.7%, 67.4%, and 56.9% respectively. The percentage of systems that had an excellent field condition DUlq was 100% for centre pivot, 15.4% for dragline, 30% for micro-irrigation, 0% for floppy, and 14.3% for semi-permanent sprinkler systems. Only three floppy irrigation systems were evaluated during this study, therefore the result for the percentage of systems with an excellent DUlq may not be representative of these systems in general. Irrigation systems that were well maintained and correctly operated generally had a high and acceptable DUlq. The average application efficiencies (AE) were 83.6% for centre pivot, 73.5% for dragline, 76.7% for floppy, and 78.9% for semi-permanent sprinkler systems.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در آفریقای جنوبی کشت آبی بیشترین مصرف آب را بخود اخنصاص میدهد. بدلیل محدودیت منابع آبی، استفاده مکفی و منصفانه از آب، اهمیت زیادی دارد. رسیدن به این هدف، تنها با دستیابی به طراحی، حفاظت و مدیریت موثر وکارآمد شبکه های آبیاری امکانپذیر میباشد. یکنواختی که شبکه آبیاری در توزیع آب بکار میبرد، دلیل موثری بر کارایی و بازدهی شبکه آبیاری میباشد. یکنواختی توزیع آب یک شبکه آبیاری برای اطمینان از اینکه محصول مورد نظر آب کافی دریافت کرده است باید بالا باشد. این فاکتور در مزرعه هایی که محصول زیاد تولید میکنند لازم الاجرا میباشد و در این مزرعه ها تلفات مواد مغذی خاک بدلیل نفوذ عمیق آب، باید در حداقل ممکن باشد. یکنواختی کاربردی همچنین نقش مهمی در تعیین میزان تخصیص آب و مقدار عمده آب آبیاری مورد نیاز، ایفا میکند. مفهوم یکنواختی و محاسبات مربوط به آن، در این مقاله مطرح شده است.

نتایج تحقیق در زمینه یکنواختی کاربردی شبکه های آبیاری مختلف در صنعت شکر ، در 5 ناحیه شکرخیز آفریقای جنوبی دراین مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. از این مقاله، میانگین چارک پایین یکنواختی توزیع ( 〖DU〗_lq ) شبکه آبیاری بارانی عقربه ای، شبکه آبیاری موضعی خطی، شبکه آبیاری قطره ای، شبکه آبیاری بارانی با آبپاش متحرک و شبکه آبیاری بارانی با آبپاش نیمه ثابت، به ترتیب 81.4%، 60.9 % ، 72.7 %، 67.4 %، 56.9 % میباشند. درصد شبکه های آبیاری که میزان 〖DU〗_lq کشت با شرایط عالی دارند، برای شبکه آبیاری بارانی عقربه ای 100% ، برای شبکه موضعی خطی 15.4 %، شبکه آبیاری قطره ای 30% ، شبکه بارانی با آبپاش متحرک 0% و شبکه بارانی با آبپاش نیمه ثابت 14.3% میباشد. تنها سه شبکه آبیاری بارانی با آبپاش متحرک، دراین مقاله مورد مطالعه قرار گرفته اند. بنابراین ممکن است نتایج بدست آمده برای درصد شبکه ها با میزان 〖DU〗_lq عالی شامل این سه شبکه مورد نظر نشوند. شبکه های آبیاری که بخوبی حفاظت شده و بدرستی مورد استفاده قرار گیرند، یک 〖DU〗_lq عالی و قابل قبول خواهند داشت. میانگین بازدهی کاربردی (AE) ، برای شبکه آبیاری بارانی عقربه ای 83.6% و برای شبکه های موضعی خطی 73.5% و برای شبکه آبیاری بارانی با آبپاش متحرک 76.7% و برای شبکه آبیاری بارانی با آبپاش نیمه ثابت 78.9% میباشد.

سال انتشار 2002
ناشر Wrc
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته علوم و مهندسی آب
مناسب برای گرایش مدیریت منابع آب
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم و مهندسی آب

دیدگاهتان را بنویسید