مقاله اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت های بالغ (2014 Lifesciencesite)

عنوان فارسی مقاله اثر عصاره‌ هیدروالکلی ریشه گزنه بر بیضه در رت های بالغ
عنوان انگلیسی مقاله The Effect Of Hydro-alcoholic Extract of Urtica dioica Root on Testes In Adult Rats
فهرست مطالب چکیده

1- معرفی

2- مواد و روش ها

3- نتایج

4- بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Urtica dioica (UD) with a long history of usage in folkloric and science based herbal medicine is dioeciously and has therapeutic applications. This study was aimed to assess the effect of nettle root extract UD on the testes of adult rats. Eighty adult male rats were randomly divided into 8 groups. Three groups received 300, 600 and 1000 mg/kg/day of hydro-alcoholic extract of nettle root intraperitoneally for 3 days for determining lethal dose. One group, as control and another as sham and three others received 75, 150, 300 mg/kg/day for 20 days. The rats were then sacrificed and serum levels of FSH, LH and testosterone were determined by radioimmunoassay. The testes removed from the body and then stained tissue samples, changes of testicular tissue were studied and data collected were analyzed. There was a reduction in the mean body weight in the experiment group 3 (300 mg/kg/day) at the end of the treatment. The mean number of spermatogonia per tubular tubules, Leydig cells/mm2 in diameter tubules (µm) in the experiment group3 compared to experiment group1 (75 mg/kg/day) decreased significantly (P<0.05). However, the average diameter of the tubules of the experimental group 2 (150 mg/kg/day) and group 3 (300mg/kg/day) compared to control and sham groups decreased significantly (P<0.05). This study showed that administration of nettle root extract, at a dose of 75 mg/kg has had a positive effect on spermatogenesis and with 300 mg/kg dose has had a negative effect on spermatogenesis.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

گیاه گزنه (Urtica dioica) دارای تاریخچه ای طولانی در استفاده بین مردم می باشد که بر اساس دانشی ست که بر پایه ی گیاهان دارویی ست؛ گیاه گزنه جزو گیاهان دارویی دوپایه قرار دارد و دارای کاربردهای دارویی ست. 80 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند. سه گروه دوزهای 300، 600 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم از عصاره ی هیدروالکلی ریشه ی گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز دریافت کردند که برای تعیین دوز کشنده این کار انجام شد. یک گروه به عنوان گروه کنترل و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد و سه گروه دیگر دوزهای 75، 150 و 300 میلی گرم در کیلوگرم را به مدت 20 روز دریافت کردند. بعد از این دوره، رت ها کشته شدند و سطح سرمی هورمون های FSH, LH و تستوسترون به وسیله ی radioimmunoassay مشخص شد. اندام بیضه از بدن جدا شد و سپس نمونه های بافتی رنگ آمیزی شدند. تغییراتی که بر روی بیضه ها رخ داده است مطالعه شد و داده های جمع آوری شده آنالیز شد. در پایان تیمار با عصاره، درگروه سه (300 میلی گرم در کیلوگرم) کاهش میانگین وزن بدن دیده شد. میانگین تعداد سلولهای اسپرماتوگونی در هر لوله، سلول های لایدیگ در ضخامت لوله ها، در گروه آزمایشی سه در مقایسه با گروه یک( 75 میلی گرم در کیلو گرم) به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. به هر حال، ضخامت متوسط توبول ها در گروه دو( 150 میلی گرم در کیلوگرم) و گروه سه(300 میلی گرم در کیلوگرم) در مقایسه با گروه کنترل و گروه شاهد نیز به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره ی ریشه ی گزنه در دوز 75 میلی گرم در کیلوگرم اثر مثبت بر روی سلول های اسپرماتوگونیا داشته است و دوز 300 میلی گرم در کیلوگرم دارای اثر منفی بر این سلول ها می باشد.

سال انتشار 2014
ناشر Lifesciencesite
مجله  مجله علوم زیستی – Life Science Journal
کلمات کلیدی  گزنه، مطالعه بافتی، بافت بیضه، رت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته  زیست شناسی و کشاورزی
مناسب برای گرایش گیاهان دارویی، علوم باغبانی و علوم گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید