مقاله بررسی فلزات سنگین در رواناب شهری (2005 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله بررسی فلزات سنگین در رواناب شهری
عنوان انگلیسی مقاله Study of heavy metals in urban runoff
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

نتایج

بحث و نتیجه‌گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

A cross-sectional survey was conducted through Tehran city and a field study was conducted to prepare main and accessory drainage channels map. Three main drainage channels were identified for this research and some sampling stations were chosen. Three stations selected in south of Tehran. The reason for selecting these stations is that all urban surface runoff completely pass through these points and samples taken from these points are representative of all kinds of pollutants that transit from city surface. Another Three stations were selected in center and further three stations were selected at north of Tehran. Surface runoff flow in three main channels, from north to south of Tehran, converge at south of Rey city and finally end up to Ghom Salt lake. The stations were chosen at three trajectories, Sorkhe Hesar, Emad Avard, Kan. At each month two samples were prepared from nine different stations. After collection of samples with respect to standard methods, they were dissolved in nitric acid and then analyzed by atomic absorption device. The results show that the concentrations of pollutants increased from north to south. For instance, Zinc had most concentration with monthly average of 0.98 mg/l and Nickel had the lowest amount with 0.02 mg/l in southern stations. Average concentration of Zn, Pb, Cd, Cu and Ni were: 0.638, 0.097, 0.04 and 0.035 mg/l respectively. Total average concentrations of heavy metals at three main channels were of 0.177, 0.176 and 0.145 mg/l. Emad Avard was the most polluted channel.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

بررسی مقطعی در سراسر شهر تهران و یک مطالعه زمینه‌ای به منظور آماده‌سازی نقشه‌ی کانال‌های زه‌کشی اصلی و جانبی انجام شد. سه کانال زهکشی اصلی برای این تحقیق مشخص شد و برخی از ایستگاه‌های نمونه‌برداری انتخاب شدند. سه ایستگاه در جنوب تهران انتخاب شد. دلیل انتخاب این ایستگاه‌ها این است که تمام رواناب‌های سطحی شهری به طور کامل از این نقاط عبور می‌کنند و نمونه‌های گرفته شده از این نقاط نشان‌دهنده‌ی همه انواع آلاینده‌هایی هستند که در سطح شهر منتقل می‌شوند. سه ایستگاه دیگر در مرکز و سه ایستگاه بیشتر در شمال تهران انتخاب شدند. جریان رواناب سطحی در سه کانال اصلی از شمال به جنوب تهران، در جنوب شهر ری همگرا شدند و در نهایت به دریاچه نمک قم ختم شدند. ایستگاه‌ها در سه مسیر، سرخه‌حصار، عمادآورد و کن انتخاب شدند. در هر ماه، دو ایستگاه از 9 ایستگاه مختلف آماده شدند. بعد از جمع‌آوری نمونه‌ها با توجه به روش‌های استاندارد، نمونه‌ها در نیتریک اسید حل شدند و سپس توسط دستگاه جذب اتمی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند که غلظت آلاینده‌ها از شمال به جنوب افزایش یافته است. به عنوان مثال، روی با غلظت متوسط ماهانه 0.98 میلی‌گرم/ لیتر بیشترین غلظت را دارد و نیکل با غلظت 0.02 میلی‌گرم/ لیتر در ایستگاه‌های جنوبی کمترین غلظت را دارد. غلظت متوسط روی، سرب، کادمیوم، مس و نیکل به ترتیب عبارت بود از: 0.638، 0.097، 0.04 و 0.035 میلی‌گرم/ لیتر. مجموع غلظت متوسط فلزات سنگین در سه کانال اصلی 0.177، 0.176 و 0.145 میلی‌گرم/ لیتر بود. عماد آورد آلوده‌ترین کانال بود.

سال انتشار 2005
ناشر اشپرینگر
مجله  مجله بین المللی علوم و فن آوری محیط زیست – International Journal of Environmental Science & Technology
کلمات کلیدی  رواناب سطحی، کانال، فلزات سنگین، آلودگی، تهران
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته محیط زیست
مناسب برای گرایش مهندسی بهداشت محیط و آلودگی محیط زیست
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته محیط زیست (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید