مقاله سکرتین، 100 سال بعد (2003 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله سکرتین، 100 سال بعد
عنوان انگلیسی مقاله Secretin, 100 years later
فهرست مطالب نقطه عطف تحقیقات پیرامون سکرتین

ساختار سکرتین

توزیع سکرتین

مکانیزم رهاسازی سکرتین

کشف پپتید ازادکننده سکرتین

فعالیت های فیزیولوژیکی سکرتین

مکانیزم تنظیمی آزادسازی و فعالیت های سکرتین

پذیرنده سکرتین

سکرتین به عنوان نوروپپتید

جنبه های پزشکی سکرتین

تشخیص

پاتوفیزیولوژی سکرتین

استفاده درمانی از سکرتین

خلاصه و چشم انداز آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی One hundred years have elapsed since the discovery of secretin by Bayliss and Starling in 1902. In the past century, the research of secretin has gone by many milestones including isolation, purification and structural determination, chemical synthesis, establishment of its hormonal status by radioimmunoassay and immunoneutralization, identification of the specific receptor, cloning of secretin and its receptor, and identification of a secretin-releasing peptide. It has become clear that secretin is a hormone-regulating pancreatic exocrine secretion of fluid and bicarbonate, gastric acid secretion, and gastric motility. The release and actions of secretin is regulated by hormone–hormonal and neurohormonal interactions. The vagus nerve, particularly its afferent pathway, plays an essential role in the physiological actions of secretin. Substantial information about the property of the secretin receptor has been accumulated, but a potent secretin receptor-specific antagonist remains to be formulated. The neural regulatory mechanisms of the release and action of secretin await further elucidation. The physiological role of secretin in intestinal secretions and motility and extragastrointestinal organs remains to be defined. The presence of secretin and its receptor in the central nervous system is well documented, but its function as a neuropeptide has been recognized gradually and requires extensive study in the future.
ترجمه بخشی از متن مقاله

یکصدسال از کشف سکرتین توسط بایلیس و استارلینگ در سال 1902 می گذرد. در سده گذشته، تحقیقات سکرتین توسط بسیاری از فعالیت های مهم شامل ایزولاسیون، خالص سازی و تعیین ساختمانی، سنتز شیمیایی، تشکیل هورمون توسط آزمایشات رادیوایمینولوژی و ایمنونوترالیزاسیون، شناسایی پذیرنده اختصاصی و کلون کردن سکرتین و پذیرنده آن و شناسایی پپتید رهاشده سکرتینی انجام شده است. این موضوع مشخص شده است که سکرتین هورمون تنظیمی از غده‌ی ترشحی پانکراس است که در ترشح مایعات و بیکربنات و ترشحات گاستریک اسید و جابجایی گاستریک نقش دارد. رهاسازی و فعالیت سکرتین توسط اثرات متقابل هورمون-هورمونی و عصبی-هورمونی تنظیم می شود. عصب واگوس به ویژه در مسیر انتقالی خود، نقش ضروری را در فعالیت های فیزیولوژیکی سکرتین ایفا می کند. اطلاعات اساسی در رابطه با ویژگی پذیرنده سکرتین جمع آوری شده است اما توانایی آنتاگونیستی خاص-پذیرنده سکرتین هنوز فرموله نشده است. مکانیزم های تنظیمی عصبی رهاسازی و فعالیت سکرتین هنوز نیاز به رفع ابهام بعدی دارد. نقش فیزیولوژیکی سکرتین در ترشحات گوارشی و جابجایی و ارگان های خارج از دستگاه گوارشی هنوز در ابهام باقی مانده است. حضور سکرتین و پذیرنده آن در سیستم عصب مرکزی بخوبی روشن شده است اما فعالیت آن همانند نوروپپتید بتدریج مشخص شده است و نیاز به مطالعات بیشتری در آینده دارد.

سال انتشار 2003
ناشر اشپرینگر
مجله  مجله گوارش – Journal of Gastroenterology
کلمات کلیدی  سکرتین، اکتشاف، اولین هورمون گوارشی، پپتیدهای ازادکننده سکرتین
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش گوارش و کبد، غدد و متابولیسم
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید