مقاله مورفولوژی ریشه و سینتیک جذب مواد غذایی توسط کلون های سدر استرالیایی (2016 SciELO)

عنوان فارسی مقاله مورفولوژی ریشه و سینتیک جذب مواد غذایی توسط کلون های سدر استرالیایی
عنوان انگلیسی مقاله Root Morphology And Nutrient Uptake Kinetics By Australian Cedar Clones
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج و بحث

مورفولوژی ریشه

پارامترهای سینتیکی جذب P، K، Ca و Mg

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Evaluation of root morphology and kinetic parameters assist in the characterization of genotypes in nutrient uptake efficiency. This study characterized Australian cedar clones concerning their nutrient uptake capacity at the seedling stage through root morphology and the kinetics of P, K, Ca, and Mg uptake. The experiment was conducted using a nutrient solution in a greenhouse and growth chamber. Four Australian cedar clones (HE, XF, XD, and XE), provided by Bela Forest View (Empresa Florestal Bela Vista), were tested using a completely randomized design with five repetitions, totaling 20 experimental plots. The length, volume, surface area, average diameter, and root length per diameter class, as well as the uptake parameters Vmax, Km, Cmin, and the estimated inflow of P, K, Ca, and Mg, were determined. The root morphological characteristics varied between Australian cedar clones; clone XD exhibited the largest root system development. The uptake efficiency of P, K, Ca, and Mg varied between cedar Australian clones. When availability differed, clones XE and XF exhibited greater plasticity in the uptake of P and K respectively, and similar results were found for clone HE in the uptake of Ca and Mg.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ارزیابی مورفولوژی ریشه و پارامترهای سینتیکی به تعیین ویژگی های ژنوتیپ ها در راندمان جذب مواد مغذی کمک می کند. این مطالعه، کلون های سدر استرالیایی را در خصوص ظرفیت آن ها در جذب مواد مغذی در مرحله نهال از طریق مورفولوژی ریشه و سینتیک جذب P، K، Ca و Mg توصیف داد. آزمايش با استفاده از يک محلول غذايی در گلخانه و اتاقک رشد انجام شد. چهار کلون سدر استرالیایی (HE، XF، XD و XE) تهیه شده از Bela Forest View (Empresa Florestal Bela Vista)، با استفاده از یک طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار و در مجموع 20 گلدان آزمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. طول، حجم، مساحت سطح، میانگین قطر و طول ریشه در هر قطر، و همچنین پارامترهای جذب Vmax، Km، Cmin و جریان تخمین زده شده P، K، Ca و Mg تعیین شد. ویژگی های مورفولوژیکی ریشه بین کلون های سدر استرالیایی متفاوت بود؛ کلون XD بیشترین رشد سیستم ریشه را نشان داد. بازده جذب P، K، Ca و Mg بین کلون های سدر استرالیا متفاوت بود. در صورت دسترسی متفاوت، کلون های XE و XF به ترتیب انعطاف پذیری بیشتری را در جذب P و K نشان دادند، و نتایج مشابهی نیز برای کلون HE در جذب Ca و Mg یافت شد.

سال انتشار 2016
ناشر SciELO
کلمات کلیدی  صفات مورفولوژيكی سيستم های ريشه. پارامترهای سینتیکی، جريان P، K، Ca و Mg. جذب مواد مغذی. Toona ciliata
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته زیست شناسی و کشاورزی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و شیمی خاک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید