مقاله مدیریت پروژه و اثرات آن بر موفقیت پروژه: مقایسه های بین کشوری و بین صنایع (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدیریت پروژه و اثرات آن بر موفقیت پروژه: مقایسه های بین کشوری و بین صنایع
عنوان انگلیسی مقاله Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

1. 2 موفقیت پروژه

2. 2 رابطه بین مدیریت پروژه و موفقیت

3. 2 رابطه بین مهارتهای مدیریت پروژه و موفقیت

3. روشهای تحقیق

1. 3 جمع آوری داده ها

2. 3 استفاده ازمتغیرهای وابسته

3. 3. استفاده از متغیرهای مستقل

4. 3 استفاده از متغیرهای کنترل

1. 4. 3 تحلیل داده ها

4. نتایج

1. 4دموگرافیک

2. 4 ارزیابی مدل اندازه گیری

1. 2. 4 ساختارهای اندازه گیری شده با یک شاخص

2. 2. 4 ساختارهای اندازه گیری شده با شاخص های انعکاسی متعدد

3. 2. 4 ساختارهای اندازه گیری شده با شاخص های تکوینی متعدد

3. 4 ارزیابی مدل ساختاری: تست فرضیه

5. بحث

6. نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study aims to investigate the effects of project management (PM) on project success under the parameters of scheduling, cost, and margins. We adopt a contingency approach that evaluates the complexity of the project, according to 4 categories, the effect of industry sector and countries. The methodological approach involved a longitudinal field survey in 3 countries (Argentina, Brazil, and Chile) with business units from 10 different industries over a 3-year period, and data from a total of 1387 projects were analyzed. Structural equation modeling was used to test the research hypotheses. The results show a significant and positive relationship between the response variable schedule with PM enablers and project management efforts in training and capabilities development. Project complexity has a significant effect on 2 aspects of project success: margin and schedule. Both cross-country and cross-industry analyses show a significant explanatory effect.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف این مطالعه، پژوهش اثرات مدیریت پروژه (PM) برموفقیت پروژه، تحت پارامترهای زمان بندی، هزینه و سودناخالص است. در اینجا شیوه اقتضایی را می پذیریم که پیچیدگی پروژه، را طبق 4 طبقه، و همچنین اثر بخش صنعت و کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. شیوه متدولوژیکی شامل یک بررسی میدانی طولی در 3 کشور (آرژانتین، برزیل و شیلی) با واحدهای کسب و کار 10 صنعت متفاوت در طول دوره 3 سال می شد و داده های کلاً 1387 پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از روش مدلسازی معادله ساختاری برای تست فرضیات تحقیق استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین زمان بندی متغیر پاسخ با توانمندسازهای PM و تلاشهای مدیریت پروژه در بخش آموزش و توسعه قابلیت ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پیچیدگی پروژه، 2 جنبه از موفقیت پروژه را تحت تاثیر چشمگیری قرار می دهد: سودناخالص (تفاوت سود) و زمان بندی. تحلیل های بین کشورها و صنایع، اثر توضیح دهندگی معناداری را نشان می دهند.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی مدیریت پروژه – International Journal of Project Management
کلمات کلیدی  مدیریت پروژه، عملکرد، موفقیت، شیوه اقتضایی، بلوغ مدیریت پروژه، پیچیدگی پروژه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14
تعداد صفحات ترجمه مقاله 27
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت پروژه و مدیریت صنعتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید