مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B در حین درمان و معالجه لامیوودین (2002 Asm)

عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل مقاومت دارویی در بیمارهای مبتلا به ویروس مزمن هپاتیت B در حین درمان و معالجه لامیوودین: ارزیابی عملکرد تحقیق INNO-LiPA HBV DR
عنوان انگلیسی مقاله Monitoring Drug Resistance in Chronic Hepatitis B Virus (HBV)-Infected Patients during Lamivudine Therapy: Evaluation of Performance of INNO-LiPA HBV DR Assay
فهرست مطالب مواد و روش ها

نتایج

بحث و نتیجه گیری

با تشکر

بخشی از متن مقاله انگلیسی Sensitive and early detection of emerging hepatitis B virus (HBV) drug resistance may not only help monitor the viral dynamics associated with lamivudine treatment but could also improve therapeutic decision making. This is especially important when new antivirals effective against lamivudine-resistant HBV become available. A total of 159 serum samples from 33 chronic HBV patients receiving lamivudine treatment were analyzed at four centers for the presence of lamivudine-resistant mutations at codons 528 [180] (proposed revised nomenclature according to Stuyver et al. [Hepatology 33:751-757, 2001] shown in brackets), 552 [204], and 555 [207] of the HBV polymerase. Sequencing data were compared with results generated by the INNO-LiPA HBV DR line probe assay (LiPA), an assay based on reverse hybridization of amplified HBV DNA fragments with specific nucleotide probes immobilized on nitrocellulose strips. LiPA provided at least the same information as sequencing for 97.5% of all codons analyzed for codon 528 [180], 95% for codon 552 [204], and 100% for codon 555 [207]. The most common reason for discrepant or indeterminate results (0.4% and 1.5%, respectively) in a small percentage of the population tested could be attributed to polymorphisms not yet covered by LiPA probes. In at least five patients, a mutant could be detected earlier by LiPA than by sequencing. In 15 patients, LiPA detected mixed wild-type and mutant virus populations before viral breakthrough. These results demonstrate that INNO-LiPA HBV DR is a highly sensitive and easily applicable assay for the detection and monitoring of lamivudine-resistant mutations in chronic hepatitis B patients and that the assay is more sensitive than sequencing in detecting mixed mutant and wild-type sequences.
ترجمه بخشی از متن مقاله

تشخیص اولیه و هر چه زودتر مقاومت دارویی ویروس هپاتیت (B (HBV ممکن است به تنهایی به تجزیه و تحلیل دینامیک های ویروسی مرتبط با درمان لامیوودین نپردازد اما می تواند تصمیم گیری در معالجه را بهبود ببخشد. این موضوع حائز اهمیت می باشد البته زمانی که آنتی ویروس های موثر در برابر HBV مقاوم لامیوودین موجود باشد. در مجموعه 159 نمونه سرم از 33 بیمار مزمن HBV که بوسیله ی لامیوودین معالجه شدند در چهار مرکز تحقیقاتی با وجود جهش های مقاوم لامیوودین در کدون های 528 ]180[ ( در نام گذاری مطابق با Stuyver et al. ]هپاتولوژی 33:751-757, 2001[ که در براکت نشان داده شده است پیشنهاد می شود)، 552[204]، و 555[207] از پلی مراز های HBV آنالیز شده اند. داده های متوالی با نتایج ایجاد شده بوسیله ی بررسی مکاشفه ای خطی (INNO-LiPA HBV DR (LiPA تولید شده اند مقایسه شدند، که این تحقیق مبتنی بر پیوند زنی معکوس از قطعات HBV DNA تکثیر یافته با کاوش های نوکلئوتید ویژه غیرمتحرک روی استریپ های نیتروسلولوز می باشد. LiPA حداقل اطلاعات مشابهی بعنوان توالی برای 97.5 درصد از تمام کدون ها آنالیز شده برای کدون 528[180]، 95درصد برای کدون552]204[، و 100 درصد برای کدون 555[207] ایجاد نمود. اصلی ترین دلیل برای عدم شفافیت یا نتایج نامعلوم (4. و 1.5 درصد به ترتیب ) مربوط به درصد کمی از جمعیت آزمایش شده بود که می تواند مرتبط با پلی مورفیسم هایی که هنوز با کاوش های LiPA پوشش داده نشده اند باشد. حداقل در 5 بیمار، یک جهش زودتر توسط LiPA نسبت به توالی می تواند تشخیص داده شود. در 15 بیمار، LiPA جعیت های ویروسی جهش یافته و نمونه ی وحشی ترکیبی را قبل از دستیابی به ویروس تشخیص داد. این نتایج نشان می دهد که INNO-LiPA HBV DR بسیار حساس می باشد و به آسانی برای تشخیص و تجزیه و تحلیل جهش های مقاوم لامیوودین بیمارهای مزمن هپاتیت B مناسب می باشد و این تحقیق نسبت به توالی در تشخیص جهش ترکیبی و توالی های نمونه ی وحشی حساس تر می باشد.

سال انتشار 2002
ناشر Asm
مجله  مجله میکروبیولوژی بالینی – JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش ویروس شناسی پزشکی، خون و آنکولوژی و گوارش و کبد
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید