مقاله تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها (1996 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها
عنوان انگلیسی مقاله Microbial production of biosurfactants
فهرست مطالب خلاصه

مقدمه

1-1 گلیکولیپیدها ( شکل 1)

2-1 فسفولیپیدها

3-1 لیپوپپتید ها و لیپوپروتئین ها (شکل 2)

4-1 پلیمرها

2- مواد و روش ها

تولید بیوسورفکتانت ها

2-2 آنالیزهای شیمیایی بیوسورفاکتانت ها

3-2غلظت رامنولیپید

4-2 اورونیک اسید

1-4-2 معرف ها

2-4-2 مراحل انجام

5-2 هگزوزآمین ها

1-5-2 مراحل کار

2-5-2 معرف ها

3-5-2 هگزوزآمین کل

4-5-2 گالاکتوزآمین

3- روش سریع برای پایش بیشترین مقدار قابل تولید بیوسورفکتانت توسط رسوب دادن استون

ایزوله کردن بیوسورفکتانت

2-3 تخمین بیومس

4- آنالیزهای شیمیایی

تخمین مقدار پروتئین

1-1-4 معرف دست ساز

2-1-4 روش ها

2-4 تخمین میزان کربوهیدرات

1-2-4 معرف آنترون

3-2-4 روش

3-4 تخمین میزان لیپید

4-4 سنجش فعالیت امولسیفیکاسیون

5-4 اندازه گیری فشار سطحی

5- بحث و نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Biosurfactants are those chemicals which are produced by microorganisms but which have both clearly defined hydrophilic and hydrophobic groups.They occur in nature in bacteria, yeasts, and fungi, and in particular in bacteria which grow on a water-immiscible substrate, using it as a food source. By evolution these bacteria have adapted themselves to feeding on these substrates by manufacturing and using a surface active product that helps the bacteria to adsorb, emulsify, wet, or disperse or solubilise the water immiscible material. The four main types of biosurfactant are: (1) glycolipids, (2) phospholipids, (3) lipoproteins or lipopeptides, (4) polymeric. By growth of the bacterium Pseudomonas fluorescens (NCIMB 11712) on virgin olive oil, production of a glycolipid in the form of a rhamnolipid is thought to have taken place. This biosurfactant group is based on the rhamnose structure, which is a methyl pentose monosaccharide. However, rhamnolipids can also be based on the disaccharide by condensing two moles of rhamnose together. The link to the hydrophobic group is by way of an acetal group; however, the ‘lipid’ part of the molecule contains ester and carboxyl groups. Biosurfactants over the years have found a great many uses in industry, for example, (1) oil recovery, (2) oil spill clean-up, (3) textiles, (4) pharmaceuticals, (5) cosmetics. By this programme of research, it is proposed to produce a biosurfactant for use in the detergents/cleaning materials industries — with the specific aim being to produce a biosurfactant which could be used in place of chemical surfactants in a detergent formulation for use in the household. Copyright © 1996 Elsevier Science B.V.

ترجمه بخشی از متن مقاله خلاصه

بیوسورفکتانت ها موادی شیمیایی هستند که توسط میکروارگانیسم ها تولید میشوند؛ اما آنهائی که کاملا مشخص شده‌اند؛‌ می‌توانند هیدروفیل ( آبدوست) و هیدروفوب ( آبگریز) باشند. آنها در طبیعت در باکتری ها، مخمرها، قارچ ها و مخصوصا در باکتری هایی که روی سوبستراهایی که با آب امتزاج ناپذیرند رشد می کنند و از آن به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند. با تکامل این باکتری ها توسط ساخت و استفاده از مواد فعال سطحی که به باکتری برای جذب، امولسیون کردن، مرطوب یا پراکنده یا محلول کردن مواد غیر قابل امتزاج با آب کمک می‌کنند؛ خود را با تغذیه از این بسترها سازگار کرده‌اند. چهار گروه اصلی بیوسورفکتانت ها عبارتند از: 1-گلیکولیپیدها 2-فسفولیپیدها 3- لیپوپروتئین ها یا لیپوپپتیدها 4-پلیمرها. به نظر می رسد که با رشد باکتری Pseudomonas fluorescens روی روغن زیتون استفاده نشده، تولید گلیکولیپید به شکل یک رامنولیپید انجام می‌شود. این گروه بیوسورفاکتانت ها بر پایه ساختار رامنوز که یک متیل پنتوز مونوساکارید است؛ هستند. با این حال رامنولیپیها می توانند بر پایه دی ساکارید ها با چگالش (تغلیظ) دو مول از رامنوز با یکدیگر باشند. اتصال با گروه هیدروفوب توسط یک گروه استال است، گرچه بخش لیپیدی مولکول حاوی گروه های استرو کربوکسیل است. بیوسورفاکتانت‌ها در طی سال‌ها کاربردهای بسیاری در صنایع پیدا کرده‌اند؛ مثلا: 1- بازیافت نفت 2- پاک کردن لکه های نفتی 3- نساجی 4- داروئی 5- آرایشی. در این برنامه تحقیقاتی تولید بیوسورفکتانت برای استفاده در صنایع مواد پاک کننده و دترجنت ها – با هدف ویژه تولید یک بیوسورفکتانت که بجای بیوسورفکتانت‌های شیمیایی در فرمولاسیون شوینده ها برای مصارف خانگی قابل استفاده باشد- پیشنهاد شده است.

سال انتشار 1996
ناشر الزویر
مجله  منابع، حفاظت و بازیافت
کلمات کلیدی  بیوسورفکتانت، میکروبی، رامنولیپید
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته  شیمی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش شیمی تجزیه، شیمی آلی، بیوشیمی و میکروبیولوژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید