مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال (1995 Uchicago)

 

 

عنوان فارسی مقاله رشد و فیزیولوژی سالیکورنیا بیگلوی تور. در شوری زیر حد نرمال
عنوان انگلیسی مقاله GROWTH AND PHYSIOLOGY OF SALICORNIA BIGELOVII TORR. AT SUBOPTIMAL SALINITY
فهرست مطالب مقدمه

مواد و روش ها

گیاهان و شرایط آزمایشگاهی

اندازه گیری رشد

روابط آب گیاه

اندازه گیری های مبادله گاز

آنالیز ایزوتوپ پایدار

کلروفیل و تعیین پروتئین

تعیین کاتیون ها

آنالیز داده ها

نتایج

رشد

روابط آب گیاه

اندازه گیری مبادله گاز

کلروفیل، طراوت، محتوای پروتئین، و فتوسنتز بیان شده بر اساس کلروفیل

بحث

کاهش رشد در شوری بالاتر از حد نرمال

کاهش رشد در شوری پایین تر از حد نرمال

نمونه مقاله انگلیسی Salicornia bigelovii Torr. plants were grown in 5, 200, or 600 mol m-3 NaCl, representing suboptimal, optimal, and supraoptimal salinities, respectively. Shoot fresh and dry mass of plants grown at optimal salinity were more than 2 x higher than those grown at the other two salinities. In spite of the comparable growth reductions at sub- and supraoptimal salinities, the physiological responses, and presumably the causes of the growth reductions, were not the same at those two salinities. Water and osmotic potentials of the shoots decreased significantly with increasing salinity, but turgor potentials did not differ significantly among treatments. Differences in photosynthetic rates were not consistent with the differences in growth. Rates were significantly higher in plants grown at 5 mol m-3 NaCl when expressed relative to photosynthetic area, but when photosynthesis was expressed relative to the amount of chlorophyll, no significant differences were found among salinities. Stomatal conductance decreased with increasing salinity, resulting in a significantly higher transpiration rate at the lowest salinity than at the other two levels. Dark respiration was not significantly affected by salinity. Sodium concentration in shoots and roots increased with salinity. Potassium, calcium, and magnesium were highly concentrated in shoots and roots of plants grown at 5 mol m-3 NaCl. Excessive NaCl, however, induced calcium and magnesium deficiencies in plants grown at supraoptimal salinity.
نمونه ترجمه فارسی

گیاهان سالیکورنیا بیگلوی تور در 5، 200 یا 600 مول بر میلی متر مکعب NaCl رشد داده شدند، که به ترتیب نشان دهنده ی شوری زیرحد نرمال، نرمال و بالاتر از حد نرمال می باشد. وزن شاخه های تازه و خشک گیاهان رشد داده شده در شوری نرمال بیشتر از 2 برابر آن هایی بود که در دو شرایط شوری دیگر رشد داده شده بودند. به رغم کاهش رشدهای قابل مقایسه در دو شرایط شوری پایین تر و بالاتر از حد نرمال، پاسخ های فیزیولوژیک و احتمالا دلایل کاهش های رشد در آن دو مورد از شرایط شوری مشابه نبودند. پتانسیل های آب و اسمزی شاخه ها به طور معنی داری با افزایش شوری کاهش پیدا کرده بود، اما پتانسیل تورگور (اتساع غشا پروتوپلاسم سلول گیاهی) در بین تیمارها به طور معنی داری متفاوت نبود. تفاوت در نرخ های فتوسنتزی با تفاوت در رشد سازگار نبود. نرخ ها به طور معنی داری در گیاهانی که در مقدار نمک mol m-3 5 رشد داده شده بودند، زمانی که نسبت به منطقه ی فتوسنتزی بیان می شدند بالاتر بودند اما زمانی که فتوسنتز نسبت به مقدار کلروفیل بیان می شد، هیچ تفاوت معنی داری در بین انواع شوری مشاهده نشده بود. انتقال (هدایت) stomatal با افزایش شوری کاهش پیدا کرده بود که منجر به ایجاد یک نرخ تراوش بالاتر در پایین ترین شوری نسبت به دو سطح دیگر شده بود. تنفس تاریکی به طور معنی داری توسط شوری تحت تاثیر قرار نگرفته بود. غلظت سدیم در شاخه ها و ریشه ها با شوری افزایش پیدا کرده بود. پتاسیم، کلسیم، و منیزیم به مقدار بالایی در شاخه ها و ریشه های گیاهان رشد یافته در mol m3 5 NaCl متمرکز شده بود. به هرحال، NaCl اضافی، کمبود کلسیم و منیزیم در گیاهان رشد یافته در شوری بالاتر از حد نرمال را القا کرده بود.

سال انتشار 1995
ناشر Uchicago
مجله  مجله بین المللی علوم گیاهی – International Journal of Plant Sciences
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته زیست شناسی و کشاورزی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر، علوم باغبانی و فیزیولوژی گیاهان زراعتی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید