مقاله بررسی همبستگی بین توسعه جمعیت شناختی جمعیت و رفتار مسافرتی (گردشگری) آنها (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله بررسی همبستگی بین توسعه جمعیت شناختی جمعیت و رفتار مسافرتی (گردشگری) آنها
عنوان انگلیسی مقاله Examining of correlation between demographic development of population and their travel behaviour
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- رشد جمعیت شناختی در اسلواکی و کشورهای خارجه

3- رفتار مسافرتی جمعیت در اسلواکی و خارج از کشور

4-رابطه بین توسعه جمعیت شناختی( رشد جمعیت) و رفتار مسافرتی در شهر مارتین

5-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The transport sector makes economic growth, contributes significantly to the functioning of the Slovak economy and individual regions and creating conditions for optimal economic and social potential. The transport sector is influenced by a wide range of external social and economic factors such as demographics, living standards of the population, urban planning, organization of production, structural changes in society and accessibility to transport infrastructure. The article aimed to examining if there is any correlation between demographic development of population and their travel behaviour. For this purpose were used methods of analysis, synthesis, analogy, comparison, data collection and processing and methods of mathematical statistics.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

بخش حمل و نقل موجب رونق و رشد اقتصادی شده و نقش مهمی در عملکرد اقتصاد اسلواکی و تک تک مناطق مربوط به آن ایفا کرده و شرایطی را برای پتانسیل اجتماعی و اقتصادی بهینه ایجاد می کند. بخش حمل و نقل تحت تاثیر طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و اجتماعی خارجی نظیر ویژگی های جمعیت شناختی، استاندارد های زندگی جمعیت، طراحی شهری، سازمان دهی تولید، تغییرات ساختار در جامعه و دسترسی به زیرساخت های حمل و نقل قرار دارد.هدف این مقاله بررسی این است که آیا بین توسعه جمعیت شناختی جمعیت و رفتار گردشگری و مسافرتی آن ها همبستگی وجود دارد یا خیر.برای این منظورروش های تحلیل ، ترکیب، مقایسه، جمع اوری داده ها و پردازش و نیز روش های آمار و ریاضی استفاده شده اند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
کلمات کلیدی  برنامه ریزی حمل ونقل، رفتار مسافرتی، جمعیت شناسی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته جغرافیا
مناسب برای گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته جغرافیا

دیدگاهتان را بنویسید