مقاله مهارکننده های استیل کولین استراز، آنژیوژنز را در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه افزایش می دهد و آپوپتوز سلول های اندوتلیال را مهار می کند (2013 هینداوی)

عنوان فارسی مقاله مهارکننده های استیل کولین استراز، آنژیوژنز را در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه افزایش می دهد و آپوپتوز سلول های اندوتلیال را مهار...

مقاله آنژیوژنز در سرطان (2006 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله آنژیوژنز در سرطان عنوان انگلیسی مقاله Angiogenesis in cancer فهرست مطالب چکیده مقدمه آنژیوژنز در سرطان فاکتورهای آنژیوژنزی درون زاد مهارکننده...