مقاله مهارکننده های استیل کولین استراز، آنژیوژنز را در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه افزایش می دهد و آپوپتوز سلول های اندوتلیال را مهار می کند (2013 هینداوی)

عنوان فارسی مقاله مهارکننده های استیل کولین استراز، آنژیوژنز را در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه افزایش می دهد و آپوپتوز سلول های اندوتلیال را مهار می کند
عنوان انگلیسی مقاله Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial Cell
فهرست مطالب 1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. داروها و مواد شیمیایی

2.2. کشت ها و تیمارهای سلولی

2.3. تست زنده بودن سلول

2.4. آنالیز سیکل سلولی

2.5. مدل آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جوجه

2.6. آنالیز آماری

3. نتایج

3.1. اثرات مهارکننده های AchE روی بقا سلول اندوتلیال

3.2. اثر مهارکننده های AchE روی آپوپتوز سلول های اندوتلیال

3.3. اثر مهارکننده های AchE روی آنژیوژنز

4. بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Alzheimer’s disease (AD) is one of the most common causes of dementia in the elderly. Recently, a great attention has been paid to the possible role of vascular changes in the pathogenesis of AD. Reduced microvascular density and degeneration of the endothelium are of structural cerebrovascular changes in AD. Acetylcholinesterase (AChE) inhibitors are widely used for the improvement of AD symptoms. Until now, however, the effects of AChE inhibitors on vascular changes including angiogenesis and endothelial cell apoptosis are not fully understood. In the present work, the effects of three AChE inhibitors (donepezil, rivastigmine, and galantamine) were tested on H2O2-induced apoptosis in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and on angiogenesis in chicken chorioallantoic membrane model. Incubation of HUVEC with H2O2 led to a significant decrease in cell viability and an increase in the percentage of apoptotic cells. The tested drugs, at concentrations of 1–100 ?M, significantly inhibited the H2O2- induced toxicity. Also, all donepezil, rivastigmine and galantamine significantly increased the number of vessels in the chorioallantoic membrane when injected into fertilized eggs. In conclusion, AChE inhibitors possess angiogenesis-accelerating properties and have antiapoptotic effects on endothelial cells. These effects of AChE inhibitors may be involved in their beneficial effects on AD.
ترجمه بخشی از متن مقاله

بیماری آلزایمر (AD)، یکی از معمولترین موارد جنون در پیری میباشد. اخیرا، یک توجه زیادی به نقش احتمالی تغییرات عروقی در پاتوژنز AD شده است. کاهش تراکم عروق کوچک و دژنره شدن اندوتلیوم، از تغییرات ساختاری مغزی عروقی در AD هستند. مهارکنندههای استیل کولین استراز (AChE)، به صورت گستردهای برای بهبود سندرمهای AD مورد استفاده قرار گرفتهاند. به هرحال، تا حالا، اثرات مهارکنندههای AchE روی تغییرات عروقی شامل آنژیوژنز و آپوپتوز سلولهای اندوتلیال کاملا درک نشده است. در کار حاضر، اثرات 3 مهارکنندهی AchE (دونپزیل، ریواستیگمین، و گالانتامین) روی آپوپتوز القا شده با H2O2 در سلولهای اندوتلیال عروق مرکزی (نافی) انسان (HUVECs) و روی آنژوژنز در مدل پردهی کوریوآلانتوئیک جوجه تست شده است. انکوباسیون HUVEC با H2O2 منجر به ایجاد یک کاهش معنی دار در بقا سلولی و یک افزایش در درصد سلولهای آپوپتیک شده بود. داروهای تست شده، در غلظتهای 100-1 میکرومولار، به طور معنی داری سمیت القا شده با H2O2 را مهار کرده بودند. همچنین همهی 3 مورد دونپزیل، ریواستیگمین و گالانتامین، زمانی که درون تخمهای لقاح یافته تزریق شده بودند، به طور معنی داری، تعداد عروق در پردهی کوریوآلانتوئیک را افزایش داده بودند. در نتیجه، مهار کنندههای AchE دارای خصوصیات تسریع آنژیوژنز بودند و اثرات ضد آپوپتوزی روی سلولهای اندوتلیال داشتند. این اثرات از مهارکنندههای AchE ممکن است در اثرات سودمند آنها روی AD درگیر باشد.

سال انتشار 2013
ناشر هینداوی
مجله  مجله بین المللی بیماری آلزایمر – International Journal of Alzheimer’s Disease
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش قلب و عروق، مغز و اعصاب، غدد و متابولیسم
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید