مقاله سلاح های مداخله جمعی (2017 سیج)

    عنوان فارسی مقاله سلاح های مداخله جمعی: رسانه های اجتماعی، پیشگامان خشونت و سیاست های سرمایه گذاری جمعی برای جنگ عنوان انگلیسی...