مقاله فعالیت ضد باکتریایی پانسمان کامپوزیتی بیومتریال در مقایسه با پانسمان های زخم ضد میکروبی (2019 الزویر)

    عنوان فارسی مقاله مقایسه فعالیت ضد باکتریایی پانسمان های کامپوزیتی بیومتریال حاوی استرپتومایسین-دیکلوفناک در مقایسه با پانسمان های زخم ضد میکروبی تجاری...