مقاله اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI (سال 2012)

عنوان فارسی مقاله اثر ضدالتهابی عصاره الکلی گزنه در موش های نر نژاد NMRI
عنوان انگلیسی مقاله Anti-inflammatory effect of alcoholic Urtica dioica extract in male NMRI rats
فهرست مطالب چکیده

1. معرفی

2. مواد روش‌ها

1-2 حیوانات تحت آزمایش

2-2 مواد

3-2 روش آماده سازی عصاره ی الکلی گیاه گزنه

4-2 تست آزمایشات التهابی

5-2 آزمون التهابی با فرمالین

6-2 آزمون التهاب حاد گوش

7-2 تست پریتون

8-2 التهاب مزمن کشاله ران با جاسازی کتان

9-2 گروه های تزریقی

10-2 مطالعات آماری

3- نتایج

1-3 اثر گیاه گزنه بر التهاب ناشی از تزریق فرمالین

2-3 اثر گیاه گزنه بر التهاب گوش به دنبال تزریق زالین

3-3 اثر گیاه گزنه بر پریتون

4-3 اثر گیاه گزنه بر التهاب مزمن

4- بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Background and Objective: Regarding side effects of acute and especially chronic inflammation and incomplete treatment of patients suffering from these side effects, the new and effective strategies are needed. For this purpose, in the present study, we scientifically evaluate an introduced folk herb Urtica dioica, for treatment of inflammation. Materials and Methods: The Sham, control and treatment groups were subjected to four methods in order to measurement the inflammation: 1) Formalininduced hind paw inflammation. In 2nd and 3rd methods, respectively, inflammation was induced by xylene and acetic acid application to ear and peritoneum. In the last method (chronic pain) the weight difference of cottons implanted in groin border of rats, before and after 7 days were compared in control and treatment groups. Results: Statistical analysis has shown a significant difference between rate of inflammation in control and treatment groups. The extract in doses of 50 and 100 mg/kg could reduce inflammation produced by formalin 24.52 ± 2.2 and 22.71 ± 2.1 % respectively. However, three doses of the extract (20, 50 and 100 mg/kg) have significantly reduced the acetic acid produced peritonitis, 21.45 ± 2.4, 18.55 ± 2.2 and 27.49 ± 1.8 % respectively. Results in chronic inflammation examination showed that the extract in doses over 400 mg/kg could have diminished inflammation 24.08 ± 2.1 %. Conclusion: This study shows that alcoholic Urtica dioica extract could markedly reduce the chronic and acute inflammation.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثرات جانبی و بخصوص التهاب مزمن و درمان ناکامل بیماران مبتلا به این عوارض جانبی، استراتژی‌های جدید و موثر مورد نیاز است. برای این منظور، در مطالعه‌ی حاضر ما گزنه(Urtica dioica ) را که گیاهی مردمی و شناخته شده بین مردم است را از نظر علمی برای درمان التهاب ارزیابی می کنیم.

مواد و روش‌ها: گروه شاهد، کنترل و گروه‌های تیمار، به منظور اندازه‌گیری التهاب به چهار روش تقسیم شدند. 1) التهاب نخاغی پا در اثر القای فرمالین. به دو یا سه روش به ترتیب، التهاب توسط الکل زایلین و اسید استیک به گوش و پریتون ایجاد شده است. در آخرین روش(درد مزمن) وزن های مختلف از کتان جایگذاری شده در مرز کشاله ران رت، قبل و بعد از 7 روز با گروه های کنترل و درمان مقایسه شد.

نتایج: آنالیزهای آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین نسبت التهاب در گروه کنترل و گروه‌های درمانی وجود دارد. عصاره در دوزهای 50 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم توانست التهاب حاصل از فرمالین، به ترتیب 2 /2 ±52/24 و 1/2 ±71/22 % را کاهش دهد. به هر حال سه دوز از عصاره(20، 50 و 100 میلی گرم در کیلو گرم) به صورت معنی داری استیک اسید حاصل از پریتون را کاهش داد، به ترتیب؛ 4/2 ±45/21 ، 2/2 ± 55/18 و 8/1 ± 49/ 27 %. نتایج در آزمایشات التهاب مزمن نشان داد که دوز عصاره ی بالاتر از 400 میلی گرم در کیلوگرم توانست التهاب را کاهش دهد، 1/2 ± 08/24 %.

بحث: این مطالعه نشان داد که عصاره ی الکلی گیاه گزنه می تواند التهاب مزمن و حاد را به شدت کاهش دهد.

سال انتشار 2012
مجله  پاتوفیزیولوژی اصلی و بالینی – Basic and clinical Pathophysiology
کلمات کلیدی  التهاب، گیاه گزنه، رت، فرمالین، زایلین، استیک اسید
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته زیست شناسی و کشاورزی
مناسب برای گرایش گیاهان دارویی، علوم سلولی و مولکولی و علوم گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید