مقاله سموم جلبکی و تولید کننده ها در آب های دریایی قطر، خلیج فارس (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله سموم جلبکی و تولید کننده ها در آب های دریایی قطر، خلیج فارس
عنوان انگلیسی مقاله Algal toxins and producers in the marine waters of Qatar, Arabian Gulf
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1 منطقه مورد مطالعه و نمونه گیری

2-2 استاندارد ها و معرف ها

2-3 آنالیز توکسین جلبکی

2-4 ایزولاسیون و کشت داینوفلاژله

2-5 ایزولاسیون DNA،واکنش زنجیره پلیمراز و تحلیل پلی ژنتیک

3- نتایج و بحث

3-1 پارامتر های فیزیکی در مناطق جمع اوری

3-2 توکسین فلج کننده صدف

3-2-1 تولید کننده های توکسین فلج کننده صدف

3-3 توکسین ها و پکتنوتوکسین های اسهال اور صدفی

3-3-1 توکسین اسهال اور صدف و تولید کننده های PTX

3-4 اسید دوئومیک (DA/AST)

3-4-1 تولید کننده های اسید دوموئیک

3-5 ایمین سایکلیک

3-5-1 تولید کننده های ایمین سایکلیک

3-6 ازاسپراسید ها و یسوتوکسین ها

3-7 گونه های دیگر HAB

4- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Harmful Algal Bloom species are ubiquitous and their blooms occur in the Arabian Gulf. In this study, two cruises were performed in 2012 and 2013 to collect phytoplankton samples from 4 sites in the Arabian Gulf. Toxin analyses of phytoplankton samples for 32 algal toxins from 5 different toxin groups were conducted on the samples using both enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Results demonstrated, for the first time, the presence of paralytic shellfish toxins (PSTs), diarrhetic shellfish toxin (DST), amnesic shellfish toxin (AST), cyclic imines (CIs) and polyether-lactone toxins in freeze-dried phytoplankton samples. Four Vulcanodinium rugosum cultures were established from field samples and these proved to contain between 603 and 981 ng pinnatoxin (PnTx) H per mg dry weight in addition to being positive for portimine. These strains from Qatar clustered with strains from Japan and Florida based on large subunit rRNA and rRNA internal transcribed spacer gene sequences.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

گونه های شکوفایی جلبکی مضر فراگیر بوده وشکوفایی آن ها در خلیج فارس رخ می دهد. در این مطالعه، دو گشت دریایی( مطالعه) در 2012 و 2013 برای جمع آوری نمونه های فیتوپلانکتون از 4 نقطه در خلیج فارس انجام شد. آنالیز توکسین نمونه های فیتوپلانکتون برای 32 توکسین جلبکی از 5 گروه توکسین متفاوت بر روی نمونه ها با استفاده از روش تست الیزا( تست جاذب ایمنی نشاندار شده با انزیم) و طیف سنجی وزنی کروماتوگرافی مایع (LC-MS/MS) انجام شد. نتایج برای اولین بار،حضور توکسین های فلج کننده صدف(PTS)،توکسین اسهال اور صدف(DST)، توکسین فراموشی صدف (Ast)، ایمین های سایکلیک(CI)و توکسین هایپلی اتر-لاکتون در نمونه های فیتوپلانکتون منجمد خشک را نشان داد. چهار محیط کشت Vulcanodinium rugosum از نمونه های میدانی تثبیت شد که دارای 603 و 981 نانوگرم پیناتوکسین(PnTx) H به ازای هر گرم وزن خشک علاوه برمقدار مثبت برای پورتیمین بودند. این سویه ها از قطر با سویه های ژاپن و فلوریدا بر اساس زیر واحد بزرگ توالی های ژنی اسپیسر رونویسی شده r-RNA و r-RNA خوشه بندی شدند.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  Toxicon
کلمات کلیدی  خلیج فارس، توکسین فراموشی صدف، ایمین سایکلیک، توکسین (سم) اسهال اورصدف، سم فلج کننده صدف، پیناتوکسین، پورتیمین، Vulcanodinium rugosum
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش بیوشیمی و میکروبیولوژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید