مقاله چاقی با واسطه التهاب و مقاومت به انسولین به عنوان اهدافی برای نوتراکوتیکال ها (غذا داروها) (2011 وایلی)

عنوان فارسی مقاله چاقی با واسطه التهاب و مقاومت به انسولین به عنوان اهدافی برای نوتراکوتیکال ها (غذا داروها) عنوان انگلیسی مقاله Inflammation-mediated obesity...