مقاله بهینه سازی شایستگی کاربرد زمین برای کشاورزی با استفاده از مدل ژئو فضایی یکپارچه و الگوریتم های ژنتیک (2012)

عنوان فارسی مقاله بهینه سازی شایستگی کاربرد زمین برای کشاورزی با استفاده از مدل ژئو فضایی یکپارچه و الگوریتم های ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله...