مقاله میدان ذهن جهانی (2013 Usyd)

    عنوان فارسی مقاله میدان ذهن جهانی – یک چشم انداز سایبرنتیک عنوان انگلیسی مقاله GLOBAL MIND FIELD – A CYBERNETIC PERSPECTIVE فهرست...