مقاله استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله استفاده از CFRP برای مقاوم سازی ستون RC در محیط دریایی
عنوان انگلیسی مقاله Utilization of CFRP for strengthening RC columns in marine environment
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. طرح آزمایشی

2 .1 مواد

2 .2 طرح اولیه نمونه و مجموعه آزمایش

3. نتایج و بحث

3 .1. تاثیرات نفت خام

3 .2. تاثیرات آب دریایی

3 .3. حالت شکست

4. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

This paper reports the results of an experimental investigation of the utilization of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) to concrete marine structures. The study involved testing reinforced concrete (RC) columns. A total of 32 specimens were grouped and investigated to evaluate the performance of CFRP wrapped RC circular columns in a marine environment. The specimens were immersed for different periods in crude oil or seawater, which are common conditions for marine structures. The specimens were identical and had a diameter of 150 mm and an overall height of 550 mm. Period of immersion was the main test parameter and the investigation focused on the performance of the columns wrapped with CFRP in terms of load capacity, deformation and ductility. The test results showed that the ultimate load capacity of the RC columns wrapped with CFRP was not noticeably affected by immersion in crude oil or seawater. However, there was a significant reduction in ultimate axial displacement and radial strain. Hence, there was a significant negative effect of immersion in crude oil or seawater on the ductility of RC columns confined with CFRP.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

در این مقاله نتایج یک بررسی تجربی را درباره استفاده از پلیمر تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) در سازه های دریایی بتنی گزارش می دهیم. در این تحقیق ستون های بتنی مقاوم شده (RC) را می آزماییم. در کل 32 نمونه جمع آوری شدند و برای ارزیابی عملکرد ستون های دایره ای RC پیچیده CFRP در یک محیط دریایی بررسی شدند. نمونه ها در دوره های مختلف در نفت خام یا آب دریا که موقعیت های متداول برای سازه های دریایی است، غوطه ور شدند. نمونه ها مشابه بودند و قطرشان mm 150 و ارتفاعشان در کل mm 550 بود. دوره غوطه ور سازی پارامتر اصلی آزمون است و این آزمایش بر عملکرد ستون های پیچیده با CFRP برحسب ظرفیت بار، تغییر شکل و شکل پذیری تمرکز دارد. نتایج آزمون نشان داد که ظرفیت بار نهایی ستون های RC پیچیده شده با CFRP به طور قابل توجهی تحت تاثیر نفت خام یا آب دریا قرار نگرفت. با اینحال، کاهش معنی داری در جابجایی نهایی محوری و کرنش شعاعی دیده شد. بنابراین، غوطه ور سازی در نفت خام یا آب دریا بر شکل پذیری ستون های RC محدود شده با CFRP تاثیر منفی معنی داری دارد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله   مطالعات موردی در مصالح ساختمانی – Case Studies in Construction Materials
کلمات کلیدی  سازه های دریایی، CFRP، بتن آرمه، نفت خام، آب دریا
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش ساره، مدیریت ساخت و سازه های دریایی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید