مقاله رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی (2011)

عنوان فارسی مقاله رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی
عنوان انگلیسی مقاله The Relationship between Forgiveness and Marital Satisfaction
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

لوازم و روش ها

مقیاس ها

نتایج

بحث

محدودیت‌های پژوهش

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

The study examined the relationship between forgiveness and marital satisfaction in BandAbbas married women. The sample included 200 persons who were selected through stratified sampling. Data collection tools, including 3 measure of Demographic Questionnaire, The Enright Forgiveness Inventory [EFI], was translated and adopted into Persian by Ghobari et al and the ENRICH Marital Satisfaction scale [EMS], was translated and adopted into Persian by Soleymanian. This type Pearson correlation and multiple regression analysis of data (P<0.001) saying that a significant positive relationship between marital satisfaction and forgiveness. Results of multiple correlation analysis also suggests the existence of multiple relationships between forgiveness marital satisfaction and forgiveness was the best predictor of marital satisfaction

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه بین بخشش و رضایت زناشویی در میان زنان متأهل بندرعباس پرداخت. نمونه شامل 200 نفر بود که از طریق نمونه گیری لایه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده شامل سه مؤلفه پرسشنامه جمعیت‌شناسی، پرسشنامه بخشش انرایت [EFI]، توسط غباری و همکارانش و مقیاس رضایت زناشویی انریچ [EMS] توسط سلیمانیان به زبان فارسی ترجمه و پذیرفته شد. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه داده‌ها (P<0.001) بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین رضایت زناشویی و بخشش است. نتایج تحلیل همبستگی چندگانه نیز بیانگر وجود روابط چندگانه بین رضایت زناشویی و بخشش است و بخشش بهترین عامل پیش‌بینی برای رضایت زناشویی بود.

سال انتشار 2011
مجله  مجله علوم زیستی و بیومدیکال – Journal of Life Science and Biomedicine
کلمات کلیدی  بخشش، رضایت زناشویی، زنان متأهل
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی عمومی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید