مقاله اثر تعدیل کننده دینداری بر روی نیات رفتاری اخلاقی: کاربرد نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده برای کارکنان بانک پاکستان (2016 امرالد)

عنوان فارسی مقاله اثر تعدیل کننده دینداری بر روی نیات رفتاری اخلاقی: کاربرد نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده برای کارکنان بانک پاکستان
عنوان انگلیسی مقاله The moderating effect of religiosity on ethical behavioural intentions: An application of the extended theory of planned behaviour to Pakistani bank employees
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

منطق مطالعه

بافت مطالعه

بررسی ادبیات

مبانی مفهومی مطالعه

توسعه فرضیه و ساختارها

روش های تحقیق

روندهای تجزیه و تحلیل داده ها

یافته ها

تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری

تجزیه و تحلیل مدل ساختاری

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate Pakistani bank front-line employees’ intentions to behave ethically by using the extended theory of planned behaviour (ETPB) into which religiosity (i.e. religious activity, devotion to rituals and belief in doctrine) is integrated as a moderating variable. Design/methodology/approach – The authors collected 234 self-administered questionnaires and analysed them using SmartPLS 2.0, a second generation structural equation modelling technique. Findings – This paper demonstrates that the ETPB can explain intentions to behave ethically. Moral norms (i.e. the rules of morality that people believe they ought to follow) and perceived behavioural control (i.e. people’s perceptions of their ability to perform a given behaviour) are the best predictors of ethical behavioural intentions. The effects of injunctive norms (i.e. perceptions of which behaviours are typically approved or disapproved in an organisation) and of perceived behavioural control on behavioural intent are moderated by religiosity. Practical implications – Leading by example, providing ethics training, empowering employees and encouraging the expression of religiosity are proposed as ways to foster an ethical culture in the workplace. Originality/value – Even though numerous empirical studies have utilised variants of the theory of planned behaviour to explain consumer behaviour, its applicability to ethical behaviour in the workplace has scarcely been explored. Moreover, its tests in non-western contexts are scant. This study demonstrates the applicability of the ETPB in a broader circumstantial and cultural context and enriches it with religiosity, a pertinent characteristic of billions of people around the world. Finally, this is one of the very few ethics studies focusing on banking, an industry fraught with allegations of moral breaches.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف – هدف این مقاله بررسی نیات کارکنان خط مقدم بانک پاکستان برای رفتار اخلاقی با استفاده از نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (ETPB) است که در آن دینداری (یعنی فعالیت های مذهبی، پایبندی به آاداب و رسوم و اعتقاد به آموزه ها) به عنوان یک متغیر تعدیل کننده تلفیق شده است.

طرح / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان مقاله حاضر 234 پرسشنامه خودگردانی شده را گردآوری نموده و آن ها را با استفاده از نرم افزار SmartPLS 2.0 که یک تکنیک مدلسازی معادله ساختاری نسل دوم می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

یافته ها – این مقاله نشان می دهد که نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (ETPB) می تواند به توضیح نیات رفتار اخلاقی بپردازد. هنجارهای اخلاقی (یعنی قواعد اخلاقی که مردم بر این باورند که باید از آن ها پیروی نمایند) و درک کنترل رفتاری (یعنی درک مردم از توانایی خود برای انجام یک رفتار معین) بهترین شاخص پیش بینی کننده نیات رفتاری اخلاقی محسوب می شوند. اثرات هنجارهای تاکیدی یا دستوری (یعنی درک رفتارهایی که معمولاً در یک سازمان مورد تایید و یا غیر قابل تایید هستند) و درک کنترل رفتاری بر روی نیت رفتاری به وسیله دینداری تعدیل می شوند.

مفاهیم کاربردی – الگو بودن، ارائه آموزش اخلاق، توانمندسازی کارکنان و تشویق به ابراز دینداری به عنوان راه هایی برای پرورش یک فرهنگ اخلاقی در محل کار ارائه شده است.

اصالت / ارزش – با وجود مطالعات تجربی متعددی که از انواع مختلف نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای توضیح رفتار مصرف کننده استفاده نموده اند، کاربردپذیری آن برای رفتار اخلاقی در محل کار به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. افزون بر این، آزمایشات آن در بافت های غیر غربی اندک است. این مطالعه کاربردپذیری نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (ETPB) را در بافت ضمنی و فرهنگی گسترده تر نشان می دهد و آن را با دینداری که یک ویژگی مرتبط با میلیاردها نفر از مردم جهان می باشد غنی نموده است. در نهایت، این مطالعه یکی از معدود مطالعات پیرامون اخلاق محسوب می شود که بر روی بانکداری که صنعتی مملو از اتهامات نقض اخلاقی می باشد، تمرکز نموده است.

سال انتشار 2016
ناشر امرالد
مجله  مرور کارکنان – Personnel Review
کلمات کلیدی  پاکستان، اخلاق، بانکداری، کمّی، دینداری، نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، خط مقدم
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی اسلامی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید