مقاله انگلیسی تاثیر حسابرسی خارجی بر مسئولیت صندوق موسسه ملی آمار (2018 امرالد)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر حسابرسی خارجی بر مسئولیت صندوق مشترک موسسه ملی آمار موزامبیک
عنوان انگلیسی مقاله The impact of external audit on the accountability of the common fund of the Mozambique National Institute of Statistics
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب چکیده
1 مقدمه
2 مطالعات پیشین
3 مدل پاسخگویی لافلین (1990)
4 زمینه مطالعه
5 روش تحقیق
6 ارائه و بحث در مورد نتایج
7 نتیجه گیری
منابع
فهرست مطالب Abstract
۱ Introduction
۲ Prior studies
۳ Laughlin’s model of accountability (1990)
۴ Context of the study
۵ Research method
۶ Presentation and discussion of results
۷ Conclusions
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

هدف – هدف این مقاله بررسی تاثیر حسابرسی خارجی بر مدیریت صندوق مشترک موسسه ملی آمار موزامبیک (INE) است. طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مقاله به دنبال یک رویکرد مورد مطالعه از صندوق مشترک INE بود که بر اساس شواهد کیفی از تجزیه و تحلیل محتوا از گزارش حسابرسی خارجی، برنامه های سالانه فعالیت ها و بودجه برای هفت سال گذشته و مصاحبه با میانه مدیران INE یافته ها – این تحقیق نشان می دهد که حسابرسی خارجی تاثیر قابل توجهی در مدیریت صندوق مشترک INE داشته است. نویسندگان تأثیر مثبت را به نگرانی بالا مدیریت برای پیاده سازی توصیه های حسابرسی خارجی مرتبط با وابستگی مالی بین عامل (موسسه ملی آمار) و مدیر (کمک دهنده صندوق)، از طریق مدل حسابدهی Laughlin توضیح داده شده است. پیامدهای عملی – نتایج حاکی از آن است که ممیزی خارجی با وابستگی مالی عامل به مدیر اصلی تاثیر قابل توجهی بر پاسخگویی دارد. بنابراین، آن کمک می کند تا در تشکیل سیاست های عمومی در زمینه تامین مالی خارجی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. اصالت / ارزش – بیشتر مطالعات در مورد حسابرسی خارجی و حسابدهی از کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته تر نسبت به موزامبیک، بدون وابستگی شدید به تامین مالی خارجی، و این مطالعات، حسابرسی های انجام شده توسط موسسات حسابرسی عمومی را تحلیل می کند. این پژوهش پدیده را در زمینه تامین مالی خارجی به بودجه دولت توسط دولت ها و سازمان های بین المللی بررسی می کند.

1. مقدمه

علیرغم ضبط سطح بالایی از رشد اقتصادی، موزامبیک همچنان به کمک خارجی برای تامین بودجه بودجه کشور (Castel-Branco، 2011) وابسته است. یکی از اصلی ترین مکانیسم های تامین مالی برای بودجۀ دولتی، صندوق مشترک است که اشاره به مکانیزم مشترک دارد که کمک مالی را از کمک های خارجی جمع آوری می کند. فعالیت های INE حدود 50 درصد توسط سازمان های خارجی و دولت ها از طریق صندوق مشترک تأمین می شود. در سال های گذشته اهمیت فزاینده حسابرسی خارجی مالی عمومی در کشورهای در حال توسعه مانند موزامبیک برای اطمینان از شفافیت و حسابدهی بودجه کمک های خارجی وجود داشته است. حسابرسی خارجی به عنوان یک مکانیسم است که اعتبار حساب ها را در سازمان های دولتی و خصوصی فراهم می کند و به عنوان اطمینان برای احزاب علاقه مند در مورد اطلاعات صحیح در مورد کارایی و کارایی در مدیریت منابع سازمانی (Mzenzi و Gaspar، 2015، Ng، 2002) Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding (MOU) بین INE و همکاران همکار (2013) یک ممیزی سالیانه اجباری سالانه اجباری از تمام وجوه دریافت شده تحت صندوق مشترک ایجاد می کند که توسط یک شرکت حسابرس انجام می شود که طبق قوانین خرید عمومی کشور انتخاب شده است . بنابراین، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر حسابرسی خارجی بر مدیریت صندوق مشترک INE است. این مطالعه به دلیل عدم وجود نظرسنجی در مورد تاثیر ممیزی خارجی بر مدیریت بودجه عمومی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که به شدت وابسته به کمک های مالی بین المللی برای تامین بودجه خود هستند، انگیزه یافته است. برای مثال، در موزامبیک، ما نمیتوانیم یک مطالعه یا نظرسنجی مشابه در این موضوع پیدا کنیم. در بسیاری از کشورها (تانزانیا: توللی، 2014؛ مزانزی و گاسپار، 2015؛ نیجریه: سالوو و آگبایا، 2007؛ استونی: Raudla و همکاران، 2016؛ چین: گونگ، 2009) مطالعات بر تاثیر ممیزی خارجی در مدیریت بودجه عمومی / حسابدهی انجام شده است. با این حال، در کشورهای دیگر، با اقتصادهای توسعه یافته بیشتری نسبت به موزامبیک و بدون وابستگی سنگین به تامین مالی خارجی، چنین مطالعات بر حسابرسی های انجام شده توسط نهادهای نظارتی عمومی متمرکز شده است. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش به شرح زیر است: RQ1. تاثیر حسابرسی خارجی بر مسئولیت صندوق مشترک INE چیست؟ این مقاله به هفت قسمت تقسیم می شود: مقدمه، مطالعات پیشین، مدل پاسخگويی لافلین، زمینه مطالعه، روش تحقیق، ارائه و بحث در مورد نتایج و نتیجه گیری. اول، در مقدمه، ما زمینه تحقیق، انگیزه و هدف ما را ارائه می دهیم. در مطالعات پیشین، ما در مورد پاسخگویی و حسابرسی در سازمان های بخش دولتی و سپس مدل پاسخ دهندگان (1990) مدل Laughlin (1990) ارائه می کنیم. بعد، روش ما در تحقیق ما توضیح داده شده است. در نهایت، بحث و گفتگو در مورد نتایج و نتایج تحقیق ارائه می شود.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to evaluate the impact of external audit on the management of the Common Fund of the Mozambique National Institute of Statistics (INE). Design/methodology/approach – This paper followed a case study approach of the INE Common Fund that was based on the qualitative evidence from the content analysis of the external audit reports, annual plans of activities and budget for the past seven years and interviews with middle managers of the INE. Findings – The research found that external audit has a relatively significant impact on the management of the INE Common Fund. The authors attribute the positive impact to the high concern of management to implement the external audit recommendations, associated with the financial dependence between the agent (the National Institute of Statistics) and the principal (Fund Donors), explained through Laughlin’s Model of Accountability. Practical implications – The results indicate that external audit associated with the financial dependence of the agent on the principal has a significant impact on the accountability. Thus, it contributes to assist in the formulation of public policies on external financing to developing countries. Originality/value – Most of the studies on external audit and accountability are from countries with more developed economies than Mozambique’s, without heavy reliance on external financing, and these studies analyse the audits carried out by public audit institutions. This research explores the phenomenon in the context of external financing to the State Budget by governments and international organisations.

1.Introduction

Despite recording high levels of economic growth, Mozambique continues to be heavily dependent on the foreign aid for the State Budget financing (Castel-Branco, 2011). One of the main financing mechanisms for the State Budget is the Common Fund, which refers to the common mechanism that gathers the financial contributions from foreign aid. The INE activities are funded about 50 per cent by external organisations and governments through the Common Fund. In the past years, there has been a growing importance of external audit of public finances in developing countries such as Mozambique to ensure transparency and accountability of foreign-aid funds. External audit is described as a mechanism that provides reliability of accounts both in public and private organisations and that serves as assurance for the interested parties regarding the correct information about efficacy and efficiency in the management of organisational resources (Mzenzi and Gaspar, 2015; Ng, 2002). The Memorandum of Understanding (MOU) between the INE and the Cooperating Partners (2013) establish a mandatory annual external audit of all funds received under the Common Fund to be undertaken by a firm of auditors, selected according to the public procurement rules of the country. Therefore, the main objective of this paper is to evaluate the impact of external audit on the management of the INE Common Fund. The study was motivated by the lack of surveys on the impact of external audit on the management of public funds, especially in developing countries that are heavily dependent on the international financial aid to finance their budgets. In Mozambique, for example, we could not find a similar study or survey on this topic. In many countries (Tanzania: Tulli, 2014; Mzenzi and Gaspar, 2015; Nigeria: Salawu and Agbeja, 2007; Estonia: Raudla et al., 2016; China: Gong, 2009) studies on the impact of external audit on the management of public funds/accountability have been conducted. However, in other countries, with more developed economies than Mozambique’s and without heavy reliance on external financing, such studies have been focusing on the audits carried out by public audit institutions. Thus, the main research question was formulated as follows: RQ1. What is the impact of external audit on the accountability of the INE Common Fund? This article is divided into seven parts: introduction, prior studies, Laughlin’s Model of Accountability, the study context, research method, presentation and discussion of results and conclusions. First, in the introduction, we present the context of our research, motivation and objective. In the prior studies, we provide a discussion on the accountability and auditing in public sector organisations and then the Laughlin’s (1990) Model of Accountability. Next, we explain the methodology used in our research. Finally, we present the discussion of the results and conclusions of the investigation.

سال انتشار 2018
ناشر امرالد
مجله  مجله حسابرسی مديريت – Managerial Auditing Journal
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  مسئولیت پذیری، صندوق مشترک، حسابرسی خارجی، اوراق بهادار عمومی
کلمات کلیدی انگلیسی
Accountability, Common fund, External audit, Public funds
صفحات مقاله انگلیسی 21
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابرسی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید