مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران (2015 BMC)

 

 

عنوان فارسی مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران
عنوان انگلیسی مقاله The estimation of per capita loadings of domestic wastewater in Tehran
فهرست مطالب خلاصه

مقدمه:

مواد و روش ها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The amount of wastewater characteristics loading is one of the main parameters in the design of wastewater collection and treatment systems. The generation per capita per day (GPCD) of wastewater characteristics was estimated by analyzing the monthly data of nine wastewater treatment plants in Tehran, capital city of Iran. GPCD values were calculated from measured collected wastewater flow, the population and concentration data. The results indicated the values of 32.96 ± 1.91, 49.25 ± 2.49, 37.31 ± 2.44, 6.77 ± 0.53, 1.96 ± 0.11, 92.23 ± 5.68, 2.07 ± 0.39 and 128.96 ± 6.69 g/d.cap of GPCD for BOD5, COD, TSS, TKN, P, TDS, ON and TS, respectively, for Tehran’s wastewater. The per capita estimated for the wastewater production and treatment were determined to be 186.06 ± 7.85 and 136.72 ± 5.43 L/d.cap, respectively. It is estimated that about 504 m3 /d and 346 m3 /d of sludge, will be produced and waste as excrement raw sludge, respectively, in Tehran. Simple regression models were presented the relationships such as the change of collected and treated wastewater with population and changes of GPCD parameters with each other. It was revealed that the Tehran’s wastewater may be classified as highly degradable, but during recent decades its Biodegradability Index (BI) has been reduced up to 15%. The new suggested revised per capita parameters can be used for design purposes in Tehran, and possibly, in areas with similar characteristics, substituting the classical values obtained from foreign textbooks. These values could help in designing more accurate treatment systems and may lower the required capacity for the treatment of wastewater up to 40% in Tehran.

نمونه ترجمه فارسی خلاصه

مقدار بار شاخصه های فاضلاب یکی از پارامترهای اصلی در طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب می باشد. میزان سرانه تولید روزانه فاضلاب (GPCD) با آنالیز اطلاعات ماهانه از 9تصفیه خانه فاضلاب در شهر تهران، پایتخت ایران؛ برآورد شد. مقدار GPCD از طریق اندازه گیری میزان جریان جمع آوری شده، داده های جمعیت و تراکم محاسبه شد. نتایج، مقادیر32.96 ± 1.91, 49.25 ± 2.49, 37.31 ± 2.44, 6.77 ± 0.53, 1.96 ± 0.11, 92.23 ± 5.68, 2.07 ± 0.39 و 128.96 ± 6.69گرم در روز را به ترتیب برای 5BOD,COD,TSS,TKN,P,TDS,ON و TS فاضلاب تهران نشان داد. برآورد سرانه برای تولید و تصفیه فاضلاب به ترتیب 186.06 ± 7.85 و L/d.cap 136.72 ± 5.43 تعیین شد. تخمین زده شد که تقریباً از 504 m3/d لجن تولیدی در تهران 346 m3/d به عنوان لجن خام دفعی است. مدل های ساده رگرسیونی ارتباط تغییرات تولید و جمع آوری فاضلاب را با جمعیت و تغییرات پارامترهای GPCD را نشان دادند. مشخص شد که فاضلاب شهر تهران را می توان به عنوان فاضلابی با قابلیت تجزیه بالا دسته بندی کرد؛ اما طی ده های اخیر، شاخص های تجزیه بیولوژیکی(BI) تا % 15کاهش یافته اند. پارامترهای سرانه جدید ارائه شده می توانند به منظور اهداف طراحی در شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند؛ و احتمالاً در مناطق با ویژگی های مشابه که مقادیر کلاسیک جایگزین از منابع خارجی بدست آمد. این مقادیر می توانند در طراحی سیستم تصفیه بهتر کمک کننده بوده و موجب کاهش ظرفیت مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب تا %40 در شهر تهران خواهد شد.

سال انتشار 2015
ناشر BMC
مجله  مجله علمی و مهندسی بهداشت محيط زيست – Journal Of Environmental Health Science & Engineering
کلمات کلیدی  فاضلاب خانگی، بار سرانه، تاسیسات تصفیه فاضلاب
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته محیط زیست
مناسب برای گرایش آلودگی محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط و آب و فاضلاب
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته محیط زیست (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید