مقاله ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ارزش اقتصادی سرمایه گذاری در آموزش فیزیوتراپی: تحلیل ارزش فعلی خالص
عنوان انگلیسی مقاله The economic value of an investment in physiotherapy education: a net present value analysis
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش

طراحی

ارزش فعلی هزینه های مستقیم

ارزش فعلی درآمدهای آتی

نتایج

ارزش فعلی خالص برای دانشجویان داخلی

ارزش فعلی خالص برای دانشجویان بین المللی

تحلیل بازپرداخت

تحلیل تجزیه یکنواخت

مقدار فعلی خالص برای بخش عمومی در برابر بخش خصوصی

مقایسه با داروسازی، پرستاری/مامایی

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Questions: What is the economic value for an individual to invest in physiotherapy undergraduate education in Australia? How is this affected by increased education costs or decreased wages? Design: A cost-benefit analysis using a net present value (NPV) approach was conducted and reported in Australian dollars. In relation to physiotherapy education, the NPV represents future earnings as a physiotherapist minus the direct and indirect costs in obtaining the degree. Sensitivity analyses were conducted to consider varying levels of experience, public versus private sector, and domestic versus international student fees. Comparable calculations were made for educational investments in medicine and nursing/ midwifery. Results: Assuming an expected discount rate of 9.675%, investment in education by domestic students with approximately 34 years of average work experience yields a NPV estimated at $784,000 for public sector physiotherapists and $815,000 for private sector therapists. In relation to international students, the NPV results for an investment and career as a physiotherapist is estimated at $705,000 in the public sector and $736,000 in the private sector. Conclusion: With an approximate payback period of 4 years, coupled with strong and positive NPV values, physiotherapy education in Australia is a financially attractive prospect and a viable value proposition for those considering a career in this field. [Rivers G, Foo J, Ilic D, Nicklen P, Reeves S, Walsh K, Maloney S (2015) The economic value of an investment in physiotherapy education: a net present value analysis. Journal of Physiotherapy 61: 148–154]

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سوالات: ارزش اقتصادی برای فرد جهت سرمایه گذاری در آموزش کارشناسی فیزیوتراپی در استرالیا چیست؟ این مسئله چگونه تحت تاثیر هزینه های افزایش یافته آموزش یا دستمزدهای کاهش یافته می باشد؟ طراحی: تحلیل هزینه-مزایا با استفاده از رویکرد ارزش فعلی خالص انجام شد و بر حسب دلار استرالیا بیان گردید. در رابطه با آموزش فیزیوتراپی، ارزش فعلی خالص نشان دهنده درآمدهای آتی می باشد چرا که متخصص فیزیوتراپی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم در کسب مدرک متحمل می گردد. تحلیل های حساسیت انجام شد تا درجات متنوع تجربه، بخش خصوصی دربرابر دولتی، و هزینه های دانشجویی داخلی دربرابر بین الملللی مد نظر قرار گرفته شوند. محاسبات قابل قیاس برای سرمایه گذاری های آموزشی در علم دارو و پرستاری/مامایی انجام گردید. نتایج: با فرض اینکه نرخ تخفیف مورد انتظار 9.675% وجود دارد، سرمایه گذاری در آموزش به واسطه دانشجویان داخلی با تجربه کاری متوسط 34 سال، ارزش فعلی خالص بالغ بر 784000دلار برای متخصصین فیزیوتراپی بخش دولتی و 815000برای متخصصین فیزیوتراپی بخش خصوصی به دست داد. در رابطه با دانشجویان بین المللی، نتایج ارزش فعلی خالص برای سرمایه گذاری و شغل در سمت متخصص فیزیوتراپی بالغ بر 705000 دلار در بخش دولتی و 736000دلار در بخش خصوصی است. نتیجه گیری: آموزش فیزیوتراپی در استرالیا با دوره بازپرداخت تقریبی 4 سال، توام با ارقام مثبت و قوی ارزش خالص فعلی، ایده جالب به لحاظ مالی بوده و پیشنهاد ارزشمند پایدار برای کسانی است که کار در این رشته را مد نظر دارند.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  مجله فیزیوتراپی – Journal of PHYSIOTHERAPY
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته علوم تربیتی و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصاد مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید