مقاله ایجاد اپوپتوزیز با تالیدومید دی تیوکاربامات و مشتقات دی تیوات (2014 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تالیدومید دی تیوکاربامات و مشتقات دی تیوات باعث اپوپتوزیز از طریق مهار هیستون داستیلاز و القای کاسپازها می شود
عنوان انگلیسی مقاله Thalidomide dithiocarbamate and dithioate derivatives induce apoptosis through inhibition of histone deacetylases and induction of caspases
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2-مواد و روشها

2-1-کشت سلولی

2-2-سنجش سیتوتوکسیته

2-3-اپوپتوزیز و رنگ امیزی نکروزی

2-4-فراگمانتاسیون DNA

2-5-فعالیت داستیلازی هیستون

2-6-ارزیابی فعالیت کاسپازها

2-7-انالیز اماری

3-نتایج و بحث

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Anti-cancer effect and mechanism of cell death were investigated in a battery of five thalidomide analogs containing one sulfur atom 2 or two sulfur atoms 3–6 and were compared with thalidomide 1 activity. The cytotoxic effect of thalidomide analogs 2–6 against Hep-G2, 1301, and HCT-116 cells was estimated by the 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay. Apoptosis and necrosis cell percentage was stained by ethidium bromide and acridine orange, DNA fragmentation, inhibition of histone deacetylase (HDAC), and total caspases were assayed by universal procedures and kits. We report here for the anti-cancer activity of thalidomide dithiocarbamate analog 3 and thalidomide dithioate analog 5 against Hep-G2 and HCT-116 cells, which was more cytotoxic than thalidomide itself, and that the cytotoxicity was associated with DNA fragmentation and was due to apoptosis and not necrosis. Moreover, we suggest that the cell death pathway is evoked by thalidomide dithiocarbamate analog 3 and thalidomide dithioate analog 5 in human hepatocellular carcinoma cells through multiple consequences that trigger apoptotic cell death; involving the enhancement of DNA fragmentation, the activation of caspases, and the induction of histone acetylation. In conclusion, thalidomide dithiocarbamate analog 3 and thalidomide dithioate analog 5 are promising anti-cancer agents more than thalidomide.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

اثر ضدسرطانی و مکانیسم مرگ سلولی در یک دسته از پنج آنالوگ های تالیدومید حاوی یک اتم سولفور 2 یا دو اتم سولفور 3 تا 6 تحقیق گردیده و با فعالیت تالیدومید 1 مقایسه گردید. اثر سیتوتوکسیکی انالوگهای تالیدومیدی 2 تا 6 علیه سلولهای Hep-G2, 1301 و سلولهای HCT-116 با سنجش ماده ذیل تخمین زده شد: 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) درصد سلولهای اپوپتوزیز و نکروزیز با اتیدیوم بروماید و اکریدین ارنج رنگ امیزی گردید، فراگمانتاسیون DNA، مهار داستیلاز هیستون یا HDAC ، و کاسپازهای کل با عملیات و کیت های جهانی سنجش گردید. ما در اینجا برای فعالیت ضدسرطان تالیدومید دی تیوکاربامات آنالوگ 3 و تالیدومید دی تیوات آنالوگ 5 علیه سلولهای Hep-G2 و HCT-116 گزارش کرده ایم که سیتوتوکسیک تر از خود تالیدومید می باشند و اینکه سمیت سلولی همراه با فراگمانتاسیون DNA است و به دلیل اپوپتوزیز و نه نکروزیز است. هرچند ما گفته ایم که مسیر مرگ سلولی با تالیدومید دی تیوکاربامات آنالوگ 3 و تالیدومید دی تیوات آنالوگ 5 در سلولهای کارسینومای کبدی از طریق پیامدهای چندگانه ای که باعث تحریک مرگ سلول اپوپتوتیکی می شود و تقویت فراگمانتاسیون DNA ،فعالسازی کاسپازها، و القای هیستون استیلاسیون را دربردارد، تحریک می شود. در نتیجه، تالیدومید دی تیوکاربامات آنالوگ 3 و تالیدومید دی تیوات آنالوگ 5 داروهای ضدسرطان نویدبخشی بیش از تالیدومید می باشد.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی – Journal of Genetic Engineering and Biotechnology
کلمات کلیدی  فراگمانتاسیون DNA، ضدسرطان، هیستون داستیلاز، اپوپتوزیز، تالیدومید دی تیوکاربامات، دی تیوات انالوگ
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته  شیمی و پزشکی
مناسب برای گرایش شیمی دارویی و آسیب شناسی پزشکی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید