مقاله بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله توهوکو در اقیانوس آرام سال 2011 (2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی در طی زلزله توهوکو در اقیانوس آرام سال 2011
عنوان انگلیسی مقاله Safety inspections and seismic behavior of embankment dams during the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku earthquake
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

نتایج بازرسی های ایمنی ویژه بلافاصله پس از زلزله( یاماگوچی و همکاران 2012)

بررسیهای دقیق خسارت به سد ها

نتایج تحقیقات دقیق

سد سوریکامیگاوا

سد ایشیبوچی

سد کجونوما

سد زین اسبی مینامیکاوا

حرکت لرزه ای مشاهده شده در فونداسیون سد و اثرات بر روی سد های خاکی

ویژگی های حرکات لرزه ای مشاهده شده

مدت زمان

فاصله میرایی عمق نفوذ

طیف پاسخ

اثرات حرکت لرزه ای بر رویسد های خاکی

مقدار نشت

مقدار نشست

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Immediately after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, special safety inspections were carried out at over 300 dams in the affected area. Damage was identified at more than 10% of the inspected dams, with embankment dams showing a slightly higher ratio. Damage to embankment dams included relatively wide and/or long cracks mainly on the crest of earthfill dams, cracks in the impervious membrane of asphalt faced rockfill dams (AFRDs) and temporary increase in leakage. However, none of the dams under the jurisdiction of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) sustained damage severe enough to threaten the safety of the dam, although an old earthfill embankment dam for an irrigation pond located outside the area regulated by the River Law was breached due to the earthquake. In this paper, the results of special safety inspections are summarized, as well as those of subsequent detailed investigations of several embankment dams under the jurisdiction of MILT. The features of the earthquake motions observed at the dam foundations during the earthquake and their effects on the behavior of embankment dams are also discussed.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

بلافاصله پس از زلزله توهوکو اقیانوس آرام سال 2011، بازرسی های ایمنی ویژه ای در بیش از 300 سد در منطقه زلزله زده صورت گرفت. خسارت در بیش از 10 درصد سد های بازرسی شده شناسایی شد، و سد های خاکی نسبت خسارت نسبتا بالایی را نشان دادند. خسارت وارده به سد های خاکی شامل ترک های نسبتا عریض و طویل بر روی تاج سد، ترک های موجود در غشای نفوذ ناپذیر سد های سنگریزه ای با پوشش آسفالتی(AFRD) و افزایش موقت در نشت می باشد. هیچ یک از سد های تحت نظارت وزارت زمین، زیر ساخت، حمل و نقل و گردشگری(MLIT)، چندان آسیبی ندیدند که موجب تهدید ایمنی سد شود، اگرچه یک سد خاکی قدیمی مورد استفاده برای ذخیره آب آبیاری در خارج از منطقه، تحت کنترل قانون رودخانه، به دلیل زلزله، سوراخ شد. در این مقاله، نتایج بازرسی های ایمنی ویژه و نیز نتایج تحقیقات بعدی دقیق بر روی چندین سد خاکی تحت نظارت MILT خلاصه شده است. ویژگی های حرکات لرزه ای مشاهده شده در فونداسیون سد ها در طی زلزله واثرات آن ها بر روی رفتار سد های خاکی نیز بحث می شود.

سال انتشار 2012
ناشر الزویر
مجله  خاک و پی – Soils and Foundations
کلمات کلیدی  زلزله توهوکو در اقیانوس آرام سال 2011، سد های خاکی، بازرسی های ایمنی ویژه،بررسی های دقیق، حرکات لرزه ای
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش مهندسی هیدرولیک، سازه و زلزله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید