مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی (2011)

عنوان فارسی مقاله نقش رود دانوب در توسعه فضایی اروپای مرکزی و جنوب شرقی
عنوان انگلیسی مقاله Role of the River Danube in the Spatial Development of Central- and South-East Europe
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

نتایج و بحث

اهمیت رود دانوب در آخرین قرن های عهد عتیق

تغییر و تحول ساختار فضا، ظهور و پیدایش پادشاهی مجارستان

نقش دانوب در دوره سلطه ترکیه

تغییر ساختار جغرافیائی از زمان اشغال هابزبورگ

تا پایان جنگ دوم جهانی

دهه های دیکتاتوری

دوره بعد از مرحله گذار 1989-1990

خلاصه

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In this article the author tries to answer the question if the river Danube – as a natural element – has an authentic role in the formation and shaping of the geographical space in its basin. Except the centuries after the foundation of the Hungarian Kingdom, the development of the region was influenced by external powers: Rome, Byzantium, Moscow and the German sphere of interests. The effects are manifested in many fields of life ranging from culture, to economy, trade and geopolitics. If the expansion of the powers was perpendicular to the Danube (by Rome and Moscow), the border character was strengthened; if it was parallel, then the corridor character came to the front. As a result it is visible that the role of the Danube in the evolution of spatial structures was not highly relevant, but rather regional and temporal until today.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله نویسنده می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا رود دانوب – به عنوان یک عنصر طبیعی – نقش موثری در شکل دهی و شکل گیری فضای جغرافیائی در مصب آن دارد. بجز سده ها پس از پایه‌گذاری حکومت پادشاهی مجارستان، توسعه این منطقه تحت تاثیر قدرت های خارجی، یعنی روم، بیزانس، مسکو و قلمرو منافع آلمان قرار داشت. این تاثیرات در بسیاری از عرصه های زندگی، از فرهنگ تا اقتصاد، تجارت و جغرافیای سیاسی خود را نشان می دهد. اگر گسترش قدرت ها (توسط روم و مسکو) عمود بر دانوب بود، ویژگی مرزی مستحکم می شد و اگر این حالت موازی بود، در آن صورت، خصلت کریدوری مطرح می شد. در نتیجه، آشکار است که نقش دانوب در ارزیابی تحول ساختارهای فضایی اروپا چندان ارتباطی به هم نداشتند، اما تا امروز تاثیر منطقه ای و موقتی داشته اند.

سال انتشار 2011
کلمات کلیدی  قدرت های خارجی، شرایط مرزی، شرایط کریدوری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته جغرافیا
مناسب برای گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته جغرافیا

دیدگاهتان را بنویسید