مقاله فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)، مطالعه مورد: فضای محله چپذر، تهران، ایران (2010 Ijaup)

عنوان فارسی مقاله فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)، مطالعه مورد: فضای محله چپذر، تهران، ایران
عنوان انگلیسی مقاله Responsive urban space to special need groups (women), case study: Chizar neighborhood space, Tehran, Iran
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. فضای شهری، حضور و مشارکت، فضای همسایگی و مرتبه بندی

3. اهمیت حضور زنان در فضای شهری

4. فضای جنسیتی و اهمیت حضور زنان از لحاظ رویکرد برابری جنسی

5. جامعه مدنی و اهمیت حضور زنان

6. اخلاق مراقبت، رویکرد رفتاری زنان در محیط

7. زنان در فرهنگ اسلامی: حقوق و مسئولیت های آنها

8. زنان در زندگی شهری ایرانی: نقش های جدید انتظارات جدید

9. فضای همسایگی و حضور زنان

10. هدف ها، پرسشهای تحقیق و فرض ها

11. متدولوژی

12. اعتبار و قابلیت اطمینان

13. مطالعه مورد، میدان چپذر

14. اندازه نمونه

15. آزمون فرضیه ها

16. نتایج آزمون فرضیه ها

17. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Based on a gender equity perspective and within a pluralistic civil society, women should have equal rights for presence in and use of urban open spaces. Despite this, various factors decrease their presence including inappropriate design of space, as well as socio-cultural obstacles. Since women’s major place of presence and activity has traditionally been in or near home, neighborhood open space is chosen as a relevant case study. Through a questionnaire survey of 180 subjects, 90 male and 90 female, of both marital status the criteria affecting their presence are investigated. Results show that environmental quality factors are more effective than socio-cultural factors on presence of women in urban open spaces.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

براساس دیدگاه برابری جنسی و درون یک جامعه عمرانی کثرت گرایانه، زنان باید حقوق برابری برای حضور و استفاده از فضاهای باز شهری داشته باشند. با وجود این، عوامل گوناگونی، حضور آنها را کاهش می دهد شامل طراحی نامناسب فضا، و همچنین موانع اجتماعی-فرهنگی.

ازآنجاکه مکان اصلی حضور و فعالیت زنان به طور مرسوم در خانه یا نزدیک خانه بوده است، فضای باز مجاور به عنوان یک مطالعه مورد مربوطه انتخاب شده است. از طریق یک بررسی پرسش نامه ای از 180 نفر، 90 مرد و 90 زن، هر دو مورد متاهل، معیارهای تاثیرگذار بر حضور آنها بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که عوامل کیفی محیطی موثرتر از عوامل اجتماعی-فرهنگی روی حضور زنان در فضاهای باز شهری می باشند.

سال انتشار 2010
ناشر Ijaup
مجله  مجله بین المللی مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری
کلمات کلیدی   زنان، حضور، فضای نزدیک، کیفیت محیطی، ضرایب اجتماعی-فرهنگی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته شهرسازی
مناسب برای گرایش طراحی شهری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید