مقاله برهمکنشهای کالکوژن – کالکوژن درون مولکولی رزونانس پذیر؟ (2003 وایلی)

عنوان فارسی مقاله برهمکنشهای کالکوژن – کالکوژن درون مولکولی رزونانس پذیر؟
عنوان انگلیسی مقاله Resonance-Assisted Intramolecular Chalcogen – Chalcogen Interactions?
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روشهای محاسباتی

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

High-level B3LYP/6- 311G(3df,2p) density functional calculations have been carried out for a series of saturated chalcogenoaldehydes: CH(X)-CH2-CH2YH (X, Y O, S, Se, Te). Our results indicate that in CH(X)- CH2-CH2YH (X Y O, S, Se) the XH ¥¥¥ X intramolecular hydrogen bond (IHB) competes in strength with the X ¥¥¥ XH chalcogen ± chalcogen interaction, while the opposite is found for the corresponding tellurium-containing analogues. For those derivatives in which XY, X being the more electronegative atom, the situation is more complicated due to the existence of two non-equivalent XH and YH tautomers. The YH tautomer is found to be lower in energy than the XH tautomer, independently of the nature of X and Y. For X O, S, Se and Y S, Se the most stable conformer b is the one exhibiting a YH ¥¥¥ X IHB. Conversely when Y Te, the chelated conformer d, stabilized through aX ¥¥¥ YH chalcogen ± chalcogen interaction is the global minimum of the potential energy surface. Systematically the IHB and the chalcogen ± chalcogen interactions observed for saturated compounds are much weaker than those found for their unsaturated analogues. This result

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله محاسبات در سطح بالای (B3LYP/6-311+G(3df,2p برای یکسری از کالکوژنوآلدئیدهای اشباع CH(X)-CH2CH2YH (X,Y=O,S,Se,Te) انجام شده اند. نتایج ما دراین مقاله نشان میدهند که در ترکیب X,Y=O,S,Se) CH(X)-CH2CH2YH) پیوند هیدروژنی درون مولکولی X-H…X یا (IHB)، با برهمکنشهای کالکوژن – کالکوژن X…X-H از نظر قدرت برهمکنش رقابت میکنند و خلاف این واقعیت درمورد ترکیبات تلوریمی مورد نظر در این مقاله به اثبات رسیده است. در این ترکیبات که در آنها XY و X اتمی الکترونگاتیوتر از Y است، موقعیت برای حضور دو تاتومر یا ایزومر ساختاری X-H و Y-H غیرهمسان، پیچیده تر و بررسی آنها مشکلتر میشود. صرفنظر از ماهیت اتمهای کالکوژنی X و Y، تاتومر Y-H از نظر انرژی پایداری نسبت به تاتومر X-H در سطح پایین تری قراردارد. برای ترکیباتی که در آنها X=O,S,Se و Y=S,Se است، کنفورمر یا ایزومر صورتبندی پایدار b، بصورت یک پیوند هیدروژنی درون مولکولی Y-H…X دیده میشود. بر خلاف آن، زمانیکه Y=Te باشد، کنفورمر d کیلیت شده که با برهمکنش کالکوژن-کالکوژن X…Y-H پایدار شده است در مینیمم مطلق سطح انرژی پتانسیل قرار میگیرد. بطور سیستماتیک پیوند هیدروژنی درون مولکولی و برهمکنشهای کالکوژن – کالکوژن مشاهده شده در ترکیبات اشباع، بسیار ضعیفتراز پیوندهای هیدروژنی و برهمکنشهای کالکوژن-کالکوژن سیستمهای غیر اشباع میباشند و اشاره به این دارد که برهمکنشهای غیرپیوندی کالکوژنی بویژه وقتی کالکوژن مورد نظر، اتمهای Se و Te باشند، همیشه برهمکنشهایی پایدار کننده نخواهند بود.

سال انتشار 2003
ناشر وایلی
مجله  علم شیمی – Chemistry
کلمات کلیدی  محاسبات تابعیت چگالی، تعاملات كالكوژن – كالكوژن، پيوندهای هيدروژنی، تداخلهای رزونانس
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی آلی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید