مقاله ارزیابی مقدماتی بارگذاری باکتری های بیماری زا در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری و ورمی کمپوست (2018 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی مقدماتی بارگذاری باکتری های بیماری زا در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری و ورمی کمپوست
عنوان انگلیسی مقاله Preliminary evaluation of pathogenic bacteria loading on organic Municipal Solid Waste compost and vermicompost
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- مواد لازم و روش ها

1-2- مجموعه بسترها

2-2- تنظیمات آزمایش

2-3-2- تعداد اشرشیاکلی با استفاده از روش شمارش قابل قبول

3-3-2- گونه های سالمونلا با استفاده از روش شمارش قابل قبول

3- نتایج

4- بحث

1-4- کولیفرم کل

2-4- اشرشیاکلی

3-4- گونه های سالمونلا

5.نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The use of composts or vermicomposts derived from organic fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) brought about certain disagreement in terms of high level of bacterial pathogens, thereby surpassing the legal restrictions. This preliminary study was undertaken to compare the evolution of pathogenic bacteria on OFMSW compost against vermicompost (generated by Eudrilus eugeniae) with promises of achieving sanitation goals. Analysis to quality data showed that OFMSW vermicomposting caused a moderately higher reduction in total coliforms in contrast to composting. E. coli in OFMSW composts was found to be in the range of 4.72e4.96 log10 CFU g1 whilst on a clear contrary, E. coli was undetectable in the final vermicomposts (6.01e6.14 logs of reduction) which might be explained by the involvement of the digestive processes in worms’ guts. Both OFMSW composts and vermicomposts generated Salmonella-free products which were acceptable for agricultural usage and soil improvement. In comparison to compost, the analysis of this research indicated that earthworm activity can effectively destroy bacterial pathogenic load in OFMSW vermicomposts. But still, this study necessitates extra research in order to comprehend the factors that direct pathogenic bacteria in vermicomposting and earthworm-free decomposition systems.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

استفاده از کمپوست (مخلوط) و یا ورمی کمپوست (مخلوط کرمی) های گرفته شده از بخش آلی ضایعات جامد شهری (OFMSW) با توجه به سطح بالای عوامل بیماری زای (پاتوژن ) باکتریایی، اختلاف های خاصی را به وجود آورده، از این رو از محدودیت های قانونی فراتر رفته است. این مطالعه اولیه در راستای مقایسه تکامل تدریجی باکتری های بیماری زا روی کمپوست OFMSW در مقابل ورمی کمپوست (تولید شده توسط کرم خزنده شب ) بمنظور دستیابی به اهداف بهداشتی است. تحلیل داده های کیفی نشان داده که در ورمی کمپوست OFMSW در مقایسه با فرآیند کمپوست معمول باعث کاهش میزان کالیفرم (قولون زی ) بیشتری می شود. مقدار باکتری اشرشیاکلی در کمپوست OFMSW در محدوده 4.72-4.96 〖log〗_10 CFU g^(-1) قرار داشت در حالی که به وضوح مشاهده شد که بر خلاف آن، باکتری اشرشیاکلی در ورمی کمپوست نهایی قابل تشخیص نبود (6.01-6.14 کاهش لگاریتمی) که می توان آن را اثر دخالت فرآیندهای گوارشی در احشاء کرم دانست. هر دو مخلوط OFMSW و ورمی کمپوست، محصولات آری از باکتری سالمونلا تولید کردند که از لحاظ استفاده کشاورزی و بهبود خاک قابل قبولند. در مقایسه با کمپوست، تحلیل انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که فعالیت کرم خاکی می تواند به طور مؤثری مقدار باکتری های بیماری-زا را در مخلوط های کرمی OFMSW کاهش دهد. با این حال، این مطالعه به منظور درک عوامل مؤثر بر افزایش باکتری های بیماری زا در تولید ورمی کمپوست و سامانه های تجزیه بدون کرم خاک ضروری است.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  مجله مدیریت محیط زیست – Journal of Environmental Management
کلمات کلیدی  ضایعات جامد آلی شهری، سالمونلا، ورمی کمپوست، کاهش باکتری های بیماری زا، کولیفرم کل، اشرشیاکلی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته محیط زیست
مناسب برای گرایش بازیافت و مدیریت پسماند، مهندسی بهداشت محیط و آلودگی محیط زیست
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید