مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی به دست آمده از کنجاله پنبه دانه (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی به دست آمده از کنجاله پنبه دانه
عنوان انگلیسی مقاله Physicochemical and functional properties of protein isolate obtained from cottonseed meal
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. مواد

2.2. آماده سازی نمونه پروتئینی

2.3. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید سولفات دو دسیل سدیم (SDS-PAGE)

2.4. حلالیت پروتئین (PS)

2.5. ظرفیت جذب آب (WAC) و ظرفیت جذب روغن (OAC)

2.6. ظرفیت تشکیل کف (FC) و پایداری کف (FS)

2.7. شاخص فعالیت امولسیون کنندگی (EAI) و شاخص پایداری امولسیون (ESI)

2.8. اندازه گیری هیدروفوبیسیته سطحی (H0)

2.9. فلورسنس ذاتی

2.10. طیف سنجی تبدیت فوریه مادون قرمز (FTIR) و ساختار ثانویه ی پروتئین

2.11. خصوصیات دمایی

2.12. اندازه گیری بلورینگی پروتئین

2.13. آنالیز آماری

3. نتایج و بحث

3.1. SDS-PAGE

3.2. PS

3.3. WAC و OAC

3.4. EAI و ESI

3.5. FC و FS

3.6. H0

3.7. فلورسنس ذاتی

3.8. آنالیز طیف FTIR

3.9. خصوصیات دمایی

3.10. بلورینگی پروتئین

4. نتایج

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

To investigate the effect of preparation methods of cottonseed meals on protein properties, the physicochemical and functional properties of proteins isolated from hot-pressed solvent extraction cottonseed meal (HCM), coldpressed solvent extraction cottonseed meal (CCM) and subcritical fluid extraction cottonseed meal (SCM) were investigated. Cottonseed proteins had two major bands (at about 45 and 50 kD), two X-ray diffraction peaks (8.5° and 19.5°) and one endothermic peak (94.31 °C–97.72 °C). Proteins of HCM showed relatively more β-sheet (38.3%–40.5%), and less β-turn (22.2%–25.8%) and α-helix (15.8%–19.5%), indicating the presence of highly denatured protein molecules. Proteins of CCM and SCM exhibited high water/oil absorption capacity, emulsifying abilities, surface hydrophobicity and fluorescence intensity, suggesting that the proteins have potential as functional ingredients in the food industry.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

به منظور بررسی اثر روش های آماده سازی کنجاله های پنبه دانه روی خصوصیات پروتئین، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی جدا شده از استخراح با حلال پرس گرم کنجاله پنبه دانه (HCM)، استخراج با حلال پرس سرد کنجاله پنبه دانه (CCM) و استخراج با سیال تحت بحرانی کنجاله پنبه دانه (SCM) مورد بررسی قرار گرفته است. پروتئین های پنبه دانه دو باند مهم (حدود 45 و 50 کیلو دالتون)، دو پیک انکسار X-ray (8.5 درجه و 19.5 درجه) و یک پیک اندوترمیک (94.31 – 97.72 درجه سانتی گراد) دارند. پروتئین های HCM، صفحه ی بتای نسبتا بیشتر (38.3% – 40.5%) و بتا ترن (22.2%-25.8%) و هلیکس آلفای کمتری (15.8%-19.5%) را نشان دادند که نشان دهنده ی حضور یک مولکول پروتئینی شدیدا دناتوره می باشد. پروتئین های CCM و SCM ظرفیت جذب آب / روغن، توانایی های امولسیون کنندگی، هیدروفوبیسیتی سطحی و شدت فلوروسنس بالایی نشان می دهند که پیشنهاد می کند که پروتئین ها این پتانسیل را دارند که به عنوان عوامل عملکردی در صنعت غذایی به کار برده شوند.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله   شیمی مواد غذایی – Food Chemistry
کلمات کلیدی  کنجاله پنبه دانه، نمونه های پروتئینی، خصوصیات عملکردی، ساختارهای ثانویه
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته صنایع غذایی
مناسب برای گرایش زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته صنایع غذایی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید