مقاله مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین (2002 اسپرینگر)