مقاله تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی در میان جدایه های مختلف Magnaporthe grisea جمع آوری شده از Chhattisgarh (سال 2009)

عنوان فارسی مقاله تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی در میان جدایه های مختلف Magnaporthe grisea جمع آوری شده از Chhattisgarh
عنوان انگلیسی مقاله Morphological and genetic variation among different isolates of Magnaporthe grisea collected from Chhattisgarh
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

جداسازی Magnaporthe grisea

آنالیز مورفولوژیکی جدایه های M. grisea

کنیدیوژنز و مورفوژنز اپروسوریومی

استخراج DNA و آنالیز مولکولی جدایه های M. grisea

نتایج

مورفولوژی زخم M. grisea روی میزبان برنج و غیر برنج

مورفولوژی اسپور جدایه های M. grisea

مورفولوژی کشت M. grisea در محیط کشت OMA

خصوصیات مولکولی جدایه های M. grisea با استفاده از نشانگرهای RAPD

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Rice blast caused by Magnaporthe grisea has been recognized as the most serious disease, causing epidemic worldwide. The fungal pathogen is capable of infecting many grass species but individual isolate exhibit a limited host range. There are several features that make M. grisea an ideal subject for genomic studies. In present study, 30 monosporic blast cultures were isolated from rice cultivars and grasses from different areas of Chattisgarh. One of the blast pathogen was isolated from banana which is the first report in India. Variability studies on M. grisea were carried out following morphological as well as molecular markers analysis. The lesion morphology varied on different hosts, coalescing lesions on the host tissue. Variation in individual spores and culture morphology was observed. Despite apparent clonality in M. grisea, a high level of genetic variability was observed through PCR based RAPD analysis of M. grisea from different non-rice and rice hosts. A total of 131 polymorphic markers were scored using 16 selected random decamer primers. The similarity degree value for the isolates ranged from 0.51 to 0.89. Cluster analysis reveals, isolates from same location grouped together regardless of whether they were isolated from rice or grass.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

بلاست برنج ناشی از Magnaporthe grisea به عنوان جدی ترین بیماری شناخته شده است که باعث اپیدمی در سراسر جهان می شود. پاتوژن قارچی قادر به آلوده کردن بسیاری از گونه های علفی است، اما جدایه-های انفرادی آن دامنه میزبانی محدودی دارند. چندین ویژگی وجود دارد که M. grisea را به یک موضوع ایده آل برای مطالعات ژنومی تبدیل کرده است. در این مطالعه، 30 کشت بلاست تک اسپوری از ارقام برنج و چمن از مناطق مختلف Chattisgarh جدا شده است. یکی از پاتوژن های بلاست جدا شده از موز، به عنوان اولین گزارش از هند است. مطالعات متفاوتی روی M. grisea از طریق آنالیز نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی انجام شده است. مورفولوژی زخم در میزبان های مختلف متفاوت بوده و این زخم ها در بافت های میزبان به هم تلفیق شده اند. تنوع در اسپورهای انفرادی و مورفولوژي کشت نیز مشاهده شد. با وجود کلونی بودن ظاهری M. grisea، سطح بالایی از تنوع ژنتیکی از طریق تجزیه و تحلیل RAPD مبتنی بر PCR در گونه ی M. grisea از برنج و میزبان های مختلف غیر برنج مشاهده شد. در مجموع 131 نشانگر پلی مورفیک با استفاده از 16 آغازگر تصادفی دکامر انتخابی، امتیازبندی شدند. نمره میزان شباهت برای جدایه ها از 51/0 تا 89/0 متغیر بود. تجزیه خوشه ای نشان داد که جدایه های به دست آمده از یک مکان، صرف نظر از اینکه از برنج یا چمن جمع آوری شده اند، در یک طبقه دسته بندی می شوند.

سال انتشار 2009
مجله   فیتوپاتولوژی هندی – Indian Phytopathology
کلمات کلیدی   Magnaporthe grisea، مورفولوژی، RAPD، اسپورالاسیون
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته کشاورزی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید