مقاله مدل سازی واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات در راکتورهای با بستر ثابت: مدل راکتور و کاربردهای آن (2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدل سازی واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات در راکتورهای با بستر ثابت: مدل راکتور و کاربردهای آن
عنوان انگلیسی مقاله Modeling for the catalytic coupling reaction of carbon monoxide to diethyl oxalate in fixed-bed reactors: Reactor model and its applications
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2-راکتور بستر ثابت شبیه سازی شده و توصیف واکنش جفت

3- توسعه مدل راکتور

3-1 فرضیات مدل راکتور

3-2 مدل سینتیک واکنش

3-3 مدل ریاضی راکتور

4- اجرای مدل و براورد پارامتر های مدل و داده های واقعی

5- نتایج و بحث

5.1 اعتبار سنجی مدل

5-2 توزیع میدان جریان

5-3 اثر پارامتر های عملیاتی اصلی

5.3.1 اثر دمای گازی ورودی

5.3.2 اثر دمای خنک کننده

5-3-3 اثرات کسر مولی تغذیه EN

5-3-4 اثر سرعت فضا

5-4 تحلیل واکنش

6-نتیجه گیری

ضمیمه A. پارامترهای مدل راکتور

A-1 انتشار محوری

A-2 عدد رادیال پکلت

A-3 هدایت گرمایی موثر در جهت شعاعی

A-4: کاهش فشار بستر راکتور

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A two-dimensional (2D) pseudo-homogeneous reactor model was developed to simulate the performance of fixedbed reactors for catalytic coupling reaction of carbon monoxide to diethyl oxalate. Reactor modeling was performed using a comprehensive numerical model consisting of two-dimensional coupled material and energy balance equations. A power law kinetic model was applied for simulating the catalytic coupling reaction with considering one main-reaction and two side-reactions. The validity of the reactor model was tested against the measured data from different-scale demonstration processes and satisfactory agreements between the model prediction and measured results were obtained. Furthermore, detailed numerical simulations were performed to investigate the effect of major operation parameters on the reactor behavior of fixed bed for catalytic coupling reaction of carbon monoxide to diethyl oxalate, and the result shows that the coolant temperature is the most sensitive parameter.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مدل راکتور شبه همگن دو بعدی برای شبیه سازی عملکرد راکتور های بستر ثابت برای واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات ایجاد شد. مدل سازی راکتور با استفاده از مدل عددی جامع متشکل از معادلات بیلان انرژی و مواد جفت دو بعدی انجام شد. مدل سینتیک قانون توان برای شبیه سازی واکنش جفت کاتالیزوری با در نظر گرفتن یک واکنش اصلی و دو واکنش فرعی اعمال شد. روایی و اعتبار مدل راکتور با داده های اندازه گیری شده از فرایند های مختلف و هم خوانی رضایت بخش بین پیش بینی مدل و نتایج اندازه گیری شده تست شد. به علاوه، شبیه سازی های عددی دقیق برای بررسی اثر پارامتر های عملیاتی اصلی بر روی رفتار راکتور با بستر ثابت برای واکنش جفت کاتالیزوری مونواکسید کربن با دی اتیل اگزالات انجام شده و نتایج نشان داد که دمای خنک کننده حساس ترین پارامتر است.

سال انتشار 2012
ناشر الزویر
مجله  تحقیق و طراحی مهندسی شیمی – Chemical Engineering Research and Design
کلمات کلیدی  راکتورهای چند فازی، مدل سازی ریاضی، سینتیک ها، راکتور بستر ثابت، واکنش جفت کاتالیزوری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی کاتالیست، شیمی آلی و شیمی کاربردی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید