مقاله انگلیسی استرس شغلی و سندرم فرسودگی در میان کارکنان (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله استرس شغلی و سندرم فرسودگی در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی بحرانی
عنوان انگلیسی مقاله Job Stress and Burnout Syndrome among Critical Care Healthcare Workers
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب چکیده
کلید واژه ها
1 مقدمه
2 موضوع و روش
3 نتیجه
4 بحث
5 محدودیت های مطالعه
6 نتیجه گیری
تضاد علاقه
منبع بودجه
سپاسگزاریها
منابع
فهرست مطالب Abstract
Keywords
۱ Introduction
۲ Subjects and methods
۳ Results
۴ Discussion
۵ Limitations of the study
۶ Conclusion
Conflicts of interest
Source of funding
Acknowledgements
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

سابقه و هدف: در میان کارکنان مراقبت های بهداشتی، کارکنان مراقبت های بهداشتی (مراقبت های بهداشتی) یکی از شغلی ترین استرس ها است. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط بين استرس شغلي و سندرم فرسودگي شغلي در پرستاران و تکنسين هاي بهداشتي در بخش اورژانس جراحي و بخش مراقبت ويژه بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان دانشگاه اسكندري انجام شد. روش ها: یک رویکرد مقطعی از اکتبر 2014 تا اسفند 2015 انجام شد. 82 نفر از پرستاران و تکنسین های مراقبت های بهداشتی در این تحقیق شرکت کردند (میزان پاسخ 80.39٪). دادهها با استفاده از پرسشنامه مصاحبه با استفاده از خرده مقياسهاي انتخاب شده پرسشنامه استرس شغلي NIOSH و پرسشنامه فرسودگي شغلي Maslach جمع آوري شد. ارتباط بین BOS و استرس شغلی با استفاده از تجزیه و تحلیل دو متغیره و چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها: اگر چه اکثريت شرکت کننده ها تغيير حجم کار (15/84 درصد)، اضافه بار کم (8/76 درصد)، مسئوليت زندگي (5/69 درصد) و نبود کنترل ادراک (41/63 درصد) گزارش دادند، اما 4/85 درصد از کارشان راضی بودند . علاوه بر این، میزان بالای خستگی عاطفی توسط اکثریت شرکت کنندگان (80٪) گزارش شده است، در حالی که کمتر از یک سوم گزارش شده است که سطح بالایی از خلع سلاح شخصی یا سطوح پایین دستاورد شخصی BOS. در تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، عدم استفاده از مهارت، تنوع در حجم کار و درگیری های درون گروهی با حوزه های BOS منفی بود. در حالیکه رضایت شغلی و مسئولیت زندگی مردم به طور مثبت با دامنه موفقیت شخصی BOS ارتباط داشتند. نتيجه گيري: HCW مراقبت هاي ويژه BOS بالا بود. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که کاهش اختلافات درون گروهی، بهبود مهارت ها و افزایش رضایت شغلی برای کاهش BOS در میان مراقبت های ویژه مراقبت های ویژه ضروری است. مراقبت های ویژه مراقبت های بهداشتی توصیه می شود و حمایت بیشتر روان شناختی توصیه می شود.

1. مقدمه

سندرم سوختگی (BOS) به عنوان تجربهی خستگی طولانی مدت و کاهش علاقه، معمولا در زمینه کاری تعریف شده است. این امر به عنوان نتیجه یک دوره مصرف بیش از حد تلاش در کار در حالی که بهبود بسیار کمی است .1،2 BOS ممکن است کارگران از هر نوع، اما کارهای استرس بالا می تواند منجر به BOS بیشتر از استرس شغلی پایین تر. بهداشت و درمان کارگران (HCWs) اغلب مستعد ابتلا به BOS هستند، با این حال، تغییرات گسترده ای در شیوع BOS گزارش شده است 3،4؛ سطوح بالاتر در میان HCW هایی که در بخش اورژانس (ED) 5 و بخش های مراقبت های ویژه (ICU ها) کار می کنند، در معرض سطوح بالای استرس شغلی 6 هستند؛ یک عامل شناخته شده برای افزایش خطر بروز BOS 7 که می تواند به مراقبت های حیاتی بیمار، میزان مرگ و میر بالا، شرایط نامناسب کار و کمبود زمان برای پاسخگویی به نیازهای بیمار نسبت داده شود، بنابراین سطح استرس را فراتر از توانایی های مقابله ای آنها می دانند که ممکن است منجر به فرسودگی شغلی می شود. 8-9 BOS با کاهش کیفیت مراقبت ها همراه بوده است و میزان بالای غیبت و جابجایی بین HCW ها، که در نتیجه در بخش مراقبت های بهداشتی تاثیر می گذارد، وجود دارد. 1،7 انفجار Maslach Burnout Inventory (MBI) استاندارد برای تشخیص BOS در محیط های بالینی. MBI اندازه گیری سه بعد BOS؛ خستگی عاطفی، خلق شخصیت (نگرش منفی یا بدبینانه نسبت به بیماران) و کاهش احساس موفقیت شخصی .11،11 خستگی احساسی به عنوان نشانه فرسودگی شناخته شده است. افرادی که تمام این علائم را تجربه می کنند، بیشترین میزان BOS را دارند. با وجود مطالعات انجام شده در سطح جهانی برای بررسی استرس شغلی و BOS، تنها در خاورمیانه انجام شده اند .12،13 علاوه بر این، نیاز به مطالعه BOS و استرس شغلی در منطقه خاورمیانه با موج جدید بهار عربی با توجه به میزان بالای بیماران مبتلا به تروما، افزایش نیازهای خدمات بهداشتی و اختلال در شرایط کاری مواجه شده است. بنابراين، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین BOS و استرس شغلی در میان پرستاران و تکنسین های مراقبت های بهداشتی در جراحی ED و ICU بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان دانشگاه اسکندریه (AUH)؛ یکی از بزرگترین مراکز ارجاع و تروما در کشور است.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Background: Among healthcare professions, critical care healthcare workers (HCWs) have one of the most stressful jobs. This study was conducted to determine the relationship between job stress and burnout syndrome (BOS) among nurses and healthcare technicians at the surgical emergency department and intensive care unit of Critical Care department at the Alexandria University Hospital. Methods: A cross-sectional approach was conducted from October 2014 to March 2015. Eighty-two nurses and healthcare technicians participated in the research (response rate = 80.39%). Data was collected by an interview questionnaire using selected subscales of NIOSH Generic job stress Questionnaire and Maslach Burnout Inventory of Health and human service Questionnaire. The relationship between BOS and job stress was examined using bivariate and multivariate analyses. Results: Although majority of participants reported variation of workload (84.15%), quantitative overload (76.8%), responsibility for peoples’ life (69.5%) and lack of perceived control (63.41%), yet, 85.4% were satisfied with their job. Moreover, high levels of emotional exhaustion was reported by the majority of participants (80%), while less than one third reported either high levels of depersonalization or low levels of personal accomplishment domains of BOS. In multiple regression analysis, skill underutilization, variation in workload, and intragroup conflicts were negatively associated with BOS domains. While, job satisfaction and responsibility for peoples’ life were positively associated with personal accomplishment domain of BOS. Conclusion: Critical care HCWs had high BOS. The study concluded that reducing intragroup conflict, improving skills utilization, and raising job satisfaction are crucial to reduce BOS among critical care HCWs. More attention and psychological support is recommended to critical care HCWs.

1.Introduction

Burnout syndrome (BOS) has been defined as the experience of long-term exhaustion and diminished interest, usually in the work context. It comes across as the result of a period of expending too much effort at work while having too little recovery.1,2 BOS may affect workers of any kind, however, high stress jobs can lead to more BOS than lower stress jobs.1 Healthcare workers (HCWs) are often prone to BOS, however, wide variations in the prevalence of BOS have been reported3,4; higher levels were reported among HCWs working in emergency department (ED)5 and intensive care units (ICUs) as they are exposed to a high level of job stress6 ; a factor known to increase the risk of BOS,7 which could be attributed to critical patient care, high mortality rates, improper working circumstances, and shortage of time to meet patients’ needs, therefore, they experience stress levels beyond their coping capacities that may result in burnout.8,9 BOS has been associated with decreased quality of care, and high rate of absenteeism and turnover among HCWs, all of which have consequences in the healthcare sector.1,7 Maslach Burnout Inventory (MBI) has been the gold standard for the diagnosis of BOS in clinical settings. MBI measures three dimensions of BOS; emotional exhaustion, depersonalization (negative or cynical attitudes toward patients), and reduced sense of personal accomplishment.10,11 Emotional exhaustion has been identified as the hallmark of burnout. People who experience all three symptoms have the greatest degree of BOS.1 Despite the plenty of studies conducted globally to investigate job stress and BOS, only few have been carried out in the Middle East.12,13 Moreover, the need to study BOS and job stress in the Middle-Eastern region has become more important with the new wave of Arabic Spring due to higher rates of trauma patients, increased healthcare demands and disturbed working conditions.14 Therefore, this research aimed at studying the relationship between BOS and job stress among nurses and healthcare technicians at the surgical ED and ICU of Critical Care department at the Alexandria University Hospital (AUH); one of the largest referral and trauma centers in the country.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  مجله Alexandria پزشکی – Alexandria Journal of Medicine
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  سندرم سوختگی، مراقبتهای ویژه، کارکنان مراقبت های بهداشتی، استرس شغلی، پرستاران
کلمات کلیدی انگلیسی
Burnout syndrome, Critical care, Healthcare workers, Job stress, Nurses
صفحات مقاله انگلیسی 5
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی بالینی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید