مقاله مکانیسم ها و فرهنگ نوآوری و اثرات آنها بر روی تجارت الکترونیکی (2014)

عنوان فارسی مقاله مکانیسم ها و فرهنگ نوآوری و اثرات آنها بر روی تجارت الکترونیکی
عنوان انگلیسی مقاله Innovation Culture and Mechanisms and Their Effects on Developing E-Business
فهرست مطالب مقدمه

نوآوری الکترونیک

انواع نوآوری

انواع نوآوری

فرهنگ نوآوری

تئوری نوآوری راجر

مفهوم تجارت الکترونیک

مکانیسم های توسعه ی تجارت الکترونیک ازجنبه نوآوری

ارتباط بین تجارت الکترونیک و نواوری

مدل مفهومی

روش

آزمون اعتبار و ثبات

نتایج

بحث

مدل اندازه گیری سازگاری یا قابلیت

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Innovation is a cornerstone of preserving market dynamism. Ebusiness is a kind of innovation form, making more customers accessible in different times and places for the organizations. Every innovation needs to be adopted by the society. This study aims to use an innovation model as a work frame and e-business as an innovation form to examine the effects of innovation on e-business development. This survey is of analytic type using descriptive methods with applied goals. First, innovation culture as an effective factor on innovation elements is discussed. Then, innovation elements are examined based on Rogers’s theory; finally, e-business development mechanisms will be studied. The final result is a conceptual model, showing the relations between culture and innovation elements as well as ebusiness. This model was analyzed by AMOS software, confirming that organizational and individual innovation impacts e-business development via education.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

نوآوری، سنگ بنای حفظ پویایی بازار می باشد. تجارت الکترونیک نوعی نوآوری می باشد که مشتریان را در زمان ها و مکان های مختلف برای سازمان ها در دسترس می سازد. هر نوآوری توسط جامعه اتخاذ می شود. اهداف این مطالعه، استفاده از یک مدل نوآوری بعنوان چارچوب کار و تجارت الکترونیک بعنوان شکلی از نوآوری برای بررسی اثرات نوآوری بر روی توسعه ی تجارت الکترونیک است. این مطالعه، نوعی تجزیه و تحلیل با استفاده از روش ای تحلیلی با اهداف اعمل شده می باشد. در ابتدا فرهنگ نوآوری بعنوان یک فاکتور موثر بر روی عناصر نوآوری بحث می شود. سپس عناصر نوآوری بر اساس تئوری راجر مورد بررسی قرار می گیرند؛ در نهایت مکانیسم های توسعه ی تجارت الکترونیک مطالعه خواهد شد. نتایج نهایی، یک مدل مفهومی می باشد، که روابط بین عنصر نوآوری و فرهنگ و همچنین تجارت الکترونیک را نشان می دهد. این مدل با استفاده از نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد که تاثیرات فردی و سازمانی نوآوری را بر روی توسعه ی الکترونیک از طریق آموزش تایید کرد.

سال انتشار 2014
مجله  کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
کلمات کلیدی  تئوری نوآوری راجر، توسعه تجارت الکترونیک، مکانیسم های تجارت الکترونیک، فرهنگ نوآوری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بازاریابی، تجارت الکترونیک، نوآوری تکنولوژی و بازاریابی بین الملل
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید