مقاله فرهنگ اطلاعات و اثرات آن در خلق دانش (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله فرهنگ اطلاعات و اثرات آن در خلق دانش: شواهدی از تیم های دانشگاهی درگیر در پروژه های نوآوری های مشترک
عنوان انگلیسی مقاله Information culture and its influences in knowledge creation: Evidence from university teams engaged in collaborative innovation projects
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2- سبک نظری

3- روش تحقیق

3-1 برنامه PITE-FAPESP

4- نتایج

4-1 فرهنگ مبتنی بر رابطه

2.4 فرهنگ ریسک پذیری

4-3: فرهنگ قانونمند

4-4 تیم هایی با دو فرهنگ اطلاعاتی غالب

5- بحث و ملاحظات نهایی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper empirically analyzes the typology of information cultures (TICs) developed by Choo ((2013). International Journal of Information Management, 33, 775). The primary objective is to identify information behaviors and values that could describe the information culture in the context of project team work while knowledge creation occurs, resulting in technological innovation. The secondary aim is to find resulting relationships between the TICs and the modes of knowledge conversion. Twelve university project teams were selected to participate in the study. The teams are part of the Partnership for Technological Innovation Research Program (PITE) from the São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brazil. The qualitative technique of categorical content analysis was used. The data analysis is based on a set of five attributes: (i) the primary goal of information management; (ii) information values and norms; (iii) information behaviors in terms of information needs, (iv) information seeking, and (v) information use. The main results are twofold. First, we confirmed the existence of two dominant culture profiles, as hypothesized by Choo ((2013). International Journal of Information Management, 33, 775). Second, results also showed plausible relationships between the risk-taking culture and externalization of knowledge; the rule-following culture and the combination of knowledge; result-oriented culture and internalization of knowledge; and the relationship-based culture and socialization of knowledge.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله از لحاظ تجربی، گونه شناسی فرهنگ های اطلاعات (TICها) که توسط Choo (2013) توسعه داده شده است را تحلیل می کند(مجله بین المللی مدیریت اطلاعات، 33، 775). هدف اصلی، شناسایی ارزش ها و رفتارهایی است که می توانند فرهنگ اطلاعات را در زمینه کار تیم پروژه، زمانی که خلق دانش در نتیجه ی نوآوری در فن آوری رخ می دهد، توضیح دهند. هدف دوم پیدا کردن روابط حاصل بین TIC ها و روش های تبدیل دانش است. تیم های پروژه از دوازده دانشگاه برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. تیم ها بخشی از شرکاء برای برنامه تحقیقاتی نوآوری فناورانه (PITE) از بنیاد پژوهشی سائوپائولو (FAPESP)، برزیل هستند. تکنیک کیفی تحلیل محتوای رده بندی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها بر اساس یک مجموعه از پنج خصوصیت است: (1) هدف اصلی مدیریت اطلاعات؛ (2) ارزش ها و هنجارها ی اطلاعات ؛(3) رفتارهای اطلاعات از نظر نیازهای اطلاعاتی، (4) جستجوی اطلاعات و (5) استفاده از اطلاعات. نتایج اصلی دو قسم هستند. اول، ما وجود دو مشخصه ی اصلی فرهنگ را همانطور که توسط Choo مطرح شده اند، تأیید کردیم((2013) مجله بین المللی مدیریت اطلاعات، 33، 775). دوم، نتایج همچنین روابط ممکن بین فرهنگ ریسک پذیر و استخراج دانش را نشان می دهد: فرهنگ قانونمند(rule-following ) و ترکیب دانش؛ فرهنگ نتیجه گرا و درونی سازی دانش؛ و فرهنگ مبتنی بر رابطه و اجتماعی سازی دانش.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله   مجله بین المللی مدیریت اطلاعات – International Journal of Information Management
کلمات کلیدی   فرهنگ اطلاعات، پروژه نوآوری، خلق دانش، کار گروهی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت دانش، نوآوری تکنولوژی و مدیریت پروژه
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید